Электронный корпус хакасского языка

КӦП НИМЕС ИПЧІЛЕРДЕҢЕР
КӦП
1
кӧп
вздуваться
2
кӧп
множество
НИМЕС
нимес
не
ИПЧІЛЕРДЕҢЕР
ипчі
женщина
лер
Pl
деңер
Delib
НЕМНОГО О ЖЕНЩИНАХ
Ипчілер чуртаста хайдағ даа алызығларны, сидіктерні тобырарға тимде полчалар, ӧріністерні пазымнығ иртір полчалар, сидіктернең кӱрезіп пілчелер.
Ипчілер
ипчі
женщина
лер
Pl
чуртаста
чуртас
жизнь
та
Loc
хайдағ
1
хайдағ
какой
2
хай
заботиться
дағ
Prec2prs.sg
даа
даа
ни
алызығларны
алызығ
изменение
лар
Pl
ны
Acc
сидіктерні
сидік
трудности
тер
Pl
ні
Acc
тобырарға
тимде
1
тимде
наготове
2
тим
готовность
де
Loc
3
тим
пора
де
Loc
4
тим
подобие
де
Loc
полчалар
ӧріністерні
ӧрініс
радость
тер
Pl
ні
Acc
пазымнығ
пазымнығ
скромный
иртір
иртір
пропускать
полчалар
сидіктернең
сидік
трудности
тер
Pl
нең
Instr
кӱрезіп
1
кӱрес
бороться
іп
Conv1
2
кӱрес
помогать сгребать
іп
Conv1
пілчелер
Женщины в жизни готовы преодолеть любые изменения, трудности, сдержанно встречают радости, умеют бороться с трудностями.
Олар иреннердең артыхтар тізе, пір дее саба полбас.
Олар
1
олар
они
2
о
о!
лар
Pl
иреннердең
ирен
мужчина
нер
Pl
дең
Abl
артыхтар
артых
излишек
тар
Pl
тізе
1
тізе
выпадать
2
тіс
нанизывать
е
Form2
3
ті
сказать
зе
Cond
4
тіс
нанизывать
е
Conv2
5
тіс
зуб
е
Dat
6
тіс
колено
е
Dat
пір
пір
один
дее
дее
ни
саба
1
саба
неправильный
2
саба
вперёд
3
саба
взбивать шерсть
4
сап
бить
а
Form2
5
сап
бить
а
Conv2
6
саб
слава
а
Dat
7
сап
рукоятка
а
Dat
8
сап
стебель
а
Dat
9
сап
выпот
а
Dat
10
сап
стрела
а
Dat
11
сап
совершенно
а
Dat
полбас
пол
быть
бас
Neg.Fut
Не будет неправильным, если сказать, что они превосходят мужчин.
Иреннернің оңдайлары ипчілернинең пасха, чуртастағы сидіктерге учуразох, холларын тӱзіріп, табыраанӌа арағаа кірчелер.
Иреннернің
ирен
мужчина
нер
Pl
нің
Gen
оңдайлары
оңдай
манера
лар
Pl
ы
3pos
ипчілернинең
ипчі
женщина
лер
Pl
ни
Apos
нең
Instr
пасха
1
пасха
молоток
2
пасха
другой
чуртастағы
чуртас
жизнь
та
Loc
ғы
Attr
сидіктерге
учуразох
холларын
1
хол
рука
лар
Pl
ы
3pos
н
Acc₂
2
хол
долина
лар
Pl
ы
3pos
н
Acc₂
3
хол
рука
лар
Pl
ын
Temp
4
хол
долина
лар
Pl
ын
Temp
5
хол
рука
лар
Pl
ы
3pos
н
Temp
6
хол
долина
лар
Pl
ы
3pos
н
Temp
тӱзіріп
тӱзір
снимать
іп
Conv1
табыраанӌа
арағаа
1
араға
водка
ғы
Attr
2
арах
небольшой
а
Dat
ғы
Attr
кірчелер
Поведение мужчин отличается от женского, как только встречаются жизненные трудности, они опускают руки, быстро уходят в запой.
Іскее кірген кізее араға тігі чирзер парарға полысча.
Іскее
кірген
кізее
кізіг
жирный
е
Dat
араға
1
араға
водка
2
арах
небольшой
а
Dat
тігі
тігі
тот
чирзер
1
чир
Земля
зер
All
2
чир
даже
зер
All
3
чир
Земля
зер
2prs.pl
4
чир
даже
зер
2prs.pl
парарға
полысча
1
полыс
помощь
ча
Prol
2
полыс
поведение
ча
Prol
А запившимся людям водка помогает отправиться на тот свет.
Мин чооғымда ипчілернің харасхахтарын, кӱстіглерін таныхтирға чарат салдым.
Мин
мин
я
чооғымда
чоох
разговор
ым
1pos.sg
да
Loc
ипчілернің
ипчі
женщина
лер
Pl
нің
Gen
харасхахтарын
1
харасхах
старательный
тар
Pl
ы
3pos
н
Acc₂
2
харасхах
старательный
тар
Pl
ын
Temp
3
харасхах
старательный
тар
Pl
ы
3pos
н
Temp
кӱстіглерін
1
кӱстіг
сильный
лер
Pl
і
3pos
н
Acc₂
2
кӱстіг
сильный
лер
Pl
ін
Temp
3
кӱстіг
сильный
лер
Pl
і
3pos
н
Temp
таныхтирға
чарат
чарат
одобрять
салдым
1
сал
класть
ды
RPast
м
1prs.sg.br
2
сал
сеять
ды
RPast
м
1prs.sg.br
В своём рассказе я решил отметить старательность, силу женщин.
Мағаа олған тузымда, Ада чаа чыллары парчатхан туста, Гурьевскай тимір заводындағы цехта ӱс чылӌа грузчик тоғызын толдырарға киліскен.
Мағаа
1
мағаа
мне
2
мах
слава
а
Dat
ғы
Attr
3
мах
галоп
а
Dat
ғы
Attr
олған
олған
ребёнок
тузымда
1
тус
соль
ым
1pos.sg
да
Loc
2
тус
время
ым
1pos.sg
да
Loc
3
тус
напротив
ым
1pos.sg
да
Loc
Ада
1
ада
отец
2
ада
называть
3
ат
стрелять
а
Form2
4
ат
рассветать
а
Form2
5
ат
стрелять
а
Conv2
6
ат
рассветать
а
Conv2
7
ат
лошадь
а
Dat
8
ат
имя
а
Dat
9
а
союз
да
Loc
10
а
межд.
да
Loc
11
а
част.
да
Loc
чаа
1
чаа
война
2
чаа
лук
3
чаа
же
4
чаа
нет
5
чуғ
мыть
а
Form2
6
чығ
собирать
а
Form2
7
чығ
собирать
а
Form2
8
чағ
выпадать
а
Form2
9
чуғ
мыть
а
Conv2
10
чығ
собирать
а
Conv2
11
чығ
собирать
а
Conv2
12
чағ
выпадать
а
Conv2
13
чағ
жир
ы
3pos
14
чағ
жир
а
Dat
чыллары
чыл
год
лар
Pl
ы
3pos
парчатхан
туста
1
туста
солить
2
тус
соль
та
Loc
3
тус
время
та
Loc
4
тус
напротив
та
Loc
Гурьевскай
тимір
тимір
железо
заводындағы
1
завод
завод
ы
3pos
нда
Loc
ғы
Attr
2
завод
завод
ы
3pos
нда
Loc
ғы
Attr
цехта
ӱс
1
ӱс
рвать
2
ӱс
отделять
3
ӱс
гасить
4
ӱс
жир
5
ӱс
рысь
6
ӱс
три
чылӌа
чыл
год
ӌа
Prol
грузчик
грузчик
грузчик
тоғызын
1
тоғыс
работа
ы
3pos
н
Acc₂
2
тоғыс
девять
ы
3pos
н
Acc₂
3
тоғыс
работа
ын
Temp
4
тоғыс
девять
ын
Temp
5
тоғыс
работа
ы
3pos
н
Temp
6
тоғыс
девять
ы
3pos
н
Temp
толдырарға
киліскен
1
киліс
приходить вместе
кен
Past
2
киліс
соглашаться
кен
Past
Мне в юности, в годы Отечественной войны, около трёх лет пришлось выполнять работу грузчика в Гурьевском железном заводе.
Сменада грузчиктернің алты звено тоғынӌаң, звенода тӧртер кізі полӌаң.
Сменада
смена
смена
да
Loc
грузчиктернің
алты
1
алты
шесть
2
алт
низ
ы
3pos
звено
звено
звено
тоғынӌаң
тоғын
работать
ӌаң
Hab
звенода
звено
звено
да
Loc
тӧртер
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
полӌаң
пол
быть
ӌаң
Hab
В смену работало шесть звеньев грузчиков, в каждом звене было по четыре человека.
Ипчілернің ікі звено тоғынӌаң.
Ипчілернің
ипчі
женщина
лер
Pl
нің
Gen
ікі
ікі
два
звено
звено
звено
тоғынӌаң
тоғын
работать
ӌаң
Hab
Было два звена женщин.
Звенолар хайдағ даа тоғысты хол кӱзінең толдырӌаңнар.
Звенолар
звено
звено
лар
Pl
хайдағ
1
хайдағ
какой
2
хай
заботиться
дағ
Prec2prs.sg
даа
даа
ни
тоғысты
1
тоғыс
работа
ты
Acc
2
тоғыс
девять
ты
Acc
хол
1
хол
рука
2
хол
долина
кӱзінең
1
кӱс
сила
і
3pos
нең
Instr
2
кӱс
осень
і
3pos
нең
Instr
3
кӱс
склонный
і
3pos
нең
Instr
толдырӌаңнар
Звенья любую работу выполняли вручную.
Сменада, график хоостыра 12 час тоғынар орнына, сынында 14 – 16 час тоғынӌаңмыс.
Сменада
смена
смена
да
Loc
график
хоостыра
хоостыра
через
12
час
1
час
вылечивать
2
час
расстилать
3
час
ошибаться
4
час
настраивать
5
час
слеза
6
час
возраст
7
час
час
8
час
молодой
9
час
сырой
10
час
весной
тоғынар
тоғын
работать
ар
Fut
орнына
1
орын
место
ы
3pos
на
Dat₂
2
орын
вместо
ы
3pos
на
Dat₂
сынында
1
сынында
на деле
2
сын
правда
ы
3pos
нда
Loc
3
сын
рост
ы
3pos
нда
Loc
4
сын
горный хребет
ы
3pos
нда
Loc
14
16
час
1
час
вылечивать
2
час
расстилать
3
час
ошибаться
4
час
настраивать
5
час
слеза
6
час
возраст
7
час
час
8
час
молодой
9
час
сырой
10
час
весной
тоғынӌаңмыс
В смену вместо положенных 12 часов, по правде приходилось работать по 14 – 16 часов.
Тынағ кӱннері чох полӌаң.
Тынағ
тынағ
отдых
кӱннері
кӱн
солнце
нер
Pl
і
3pos
чох
1
чох
бедный
2
чох
нет
полӌаң
пол
быть
ӌаң
Hab
Выходных дней не было.
30 – 40 вагонға аймах нимелер таарлирға алай вагоннардаң тудығ чох тӱзірерге кирек полӌаң.
30
40
вагонға
аймах
1
аймах
разнообразие
2
аймах
район
нимелер
ниме
что
лер
Pl
таарлирға
алай
1
алай
декабрь
2
алай
или
вагоннардаң
вагон
вагон
нар
Pl
даң
Abl
тудығ
тудығ
задержка
чох
1
чох
бедный
2
чох
нет
тӱзірерге
кирек
1
кирек
дело
2
кирек
поминки
3
кирек
нужный
полӌаң
пол
быть
ӌаң
Hab
Нужно было без задержки загружать или разгружать 30 – 40 вагонов разными предметами.
Фронтха кирек нимелерні тудығ чох таарлаӌаңмыс.
Фронтха
кирек
1
кирек
дело
2
кирек
поминки
3
кирек
нужный
нимелерні
ниме
что
лер
Pl
ні
Acc
тудығ
тудығ
задержка
чох
1
чох
бедный
2
чох
нет
таарлаӌаңмыс
Всё необходимое фронту грузили без задержки.
Ол туста істеніс дисциплиназы прай даа тоғыста уғаа хатығ полӌаң.
Ол
ол
он
туста
1
туста
солить
2
тус
соль
та
Loc
3
тус
время
та
Loc
4
тус
напротив
та
Loc
істеніс
1
істеніс
трудиться вместе
2
істеніс
труд
дисциплиназы
1
дисциплина
дисциплина
зы
3pos
2
дисциплина
дисциплина
зы
3pos
прай
прай
весь
даа
даа
ни
тоғыста
1
тоғыс
работа
та
Loc
2
тоғыс
девять
та
Loc
уғаа
1
уғаа
очень
2
ух
понимать
а
Conv2
ғы
Attr
3
уғ
мять
а
Conv2
ғы
Attr
4
уғ
выцветать
а
Conv2
ғы
Attr
5
ух
пуля
а
Dat
ғы
Attr
6
ух
чулок
а
Dat
ғы
Attr
7
ух
жерди юрты
а
Dat
ғы
Attr
хатығ
хатығ
твёрдый
полӌаң
пол
быть
ӌаң
Hab
В то время в любой работе была жёсткая трудовая дисциплина.
Сынап андағ полбаан полза, чаада Гитлерні чиң полбасчыхпыс.
Сынап
1
сынап
действительно
2
сына
испытывать
п
Conv1
андағ
андағ
такой
полбаан
1
пол
быть
ба
Neg
ған
Past
2
пол
быть
ба
Neg
а
Conv2
н
Temp
полза
пол
быть
за
Cond
чаада
1
чаа
война
да
Loc
2
чаа
лук
да
Loc
3
чаа
же
да
Loc
4
чаа
нет
да
Loc
5
чуғ
мыть
а
Conv2
да
Loc
6
чығ
собирать
а
Conv2
да
Loc
7
чығ
собирать
а
Conv2
да
Loc
8
чағ
выпадать
а
Conv2
да
Loc
Гитлерні
чиң
1
чиң
побеждать
2
чи
а
ң
2pos.sg
полбасчыхпыс
По правде, если бы так не было, не смогли бы победить Гитлера.
Мин ол туста андағ дисциплина тутханынаң чарасчам.
Мин
мин
я
ол
ол
он
туста
1
туста
солить
2
тус
соль
та
Loc
3
тус
время
та
Loc
4
тус
напротив
та
Loc
андағ
андағ
такой
дисциплина
1
дисциплина
дисциплина
2
дисциплина
дисциплина
тутханынаң
чарасчам
Я соглашаюсь с соблюдением такой дисциплины в то время.
Ипчілернің звенолары аар тоғыстарны толдырарында иреннердең артых паза чапчаң хайынӌаңнар.
Ипчілернің
ипчі
женщина
лер
Pl
нің
Gen
звенолары
звено
звено
лар
Pl
ы
3pos
аар
1
аар
пчела
2
аар
тяжелый
3
аар
дальше
4
аар
уж
5
уғ
мять
ар
Fut
6
уғ
выцветать
ар
Fut
тоғыстарны
1
тоғыс
работа
тар
Pl
ны
Acc
2
тоғыс
девять
тар
Pl
ны
Acc
толдырарында
1
толдыр
выполнять
ар
Fut
ы
3pos
нда
Loc
2
тол
наполняться
дыр
Iter
ар
Fut
ы
3pos
нда
Loc
иреннердең
ирен
мужчина
нер
Pl
дең
Abl
артых
артых
излишек
паза
1
паза
и
2
пас
шагать
а
Form2
3
пас
давить
а
Form2
4
пас
писать
а
Form2
5
пас
замыкать
а
Form2
6
пас
застать
а
Form2
7
пас
шагать
а
Conv2
8
пас
давить
а
Conv2
9
пас
писать
а
Conv2
10
пас
замыкать
а
Conv2
11
пас
застать
а
Conv2
12
пас
голова
а
Dat
чапчаң
1
чапчаң
быстрый
2
чап
закрывать
чаң
Hab
хайынӌаңнар
Женские звенья намного лучше и быстрее мужчин выполняли тяжёлую работу.
Тоғысты толдырчатсалар, иреннер чіли, тамкы тартып, тоғыс тузын тик иртірбеӌеңнер, тоғыста махтағда полӌаңнар.
Тоғысты
1
тоғыс
работа
ты
Acc
2
тоғыс
девять
ты
Acc
толдырчатсалар
иреннер
ирен
мужчина
нер
Pl
чіли
1
чіли
подобно
2
чі
есть
ли
Adv
тамкы
тамкы
табак
тартып
тарт
тянуть
ып
Conv1
тоғыс
1
тоғыс
работа
2
тоғыс
девять
тузын
1
тус
соль
ы
3pos
н
Acc₂
2
тус
время
ы
3pos
н
Acc₂
3
тус
напротив
ы
3pos
н
Acc₂
4
тус
соль
ын
Temp
5
тус
время
ын
Temp
6
тус
напротив
ын
Temp
7
тус
соль
ы
3pos
н
Temp
8
тус
время
ы
3pos
н
Temp
9
тус
напротив
ы
3pos
н
Temp
тик
1
тик
тик
2
тик
бесплатный
иртірбеӌеңнер
тоғыста
1
тоғыс
работа
та
Loc
2
тоғыс
девять
та
Loc
махтағда
махтағ
похвала
да
Loc
полӌаңнар
Во время работы, не проводили зря рабочее время, как мужчины, куря, были всегда в почёте.
Ипчілер тоғыста, чуртаста уғаа чапчаңнар.
Ипчілер
ипчі
женщина
лер
Pl
тоғыста
1
тоғыс
работа
та
Loc
2
тоғыс
девять
та
Loc
чуртаста
чуртас
жизнь
та
Loc
уғаа
1
уғаа
очень
2
ух
понимать
а
Conv2
ғы
Attr
3
уғ
мять
а
Conv2
ғы
Attr
4
уғ
выцветать
а
Conv2
ғы
Attr
5
ух
пуля
а
Dat
ғы
Attr
6
ух
чулок
а
Dat
ғы
Attr
7
ух
жерди юрты
а
Dat
ғы
Attr
чапчаңнар
Женщины на работе и в жизни очень проворные.