Электронный корпус хакасского языка

ААРЛЫҒ ХЫҒЫРЫҒҶЫ!
ААРЛЫҒ
1
аарлығ
дорогой
2
аарлығ
имеющий пчёл
3
аар
пчела
лығ
Comit
4
аар
тяжелый
лығ
Comit
5
аар
дальше
лығ
Comit
ХЫҒЫРЫҒҶЫ
хығырығӌы
читатель
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Синің холыңда уғаа чапсых чыынды.
Синің
1
синің
ты.Gen
2
син
мера
ің
2pos.sg
3
син
пора
ің
2pos.sg
4
син
ты
ің
2pos.sg
5
си
си
нің
Gen
холыңда
1
хол
рука
ың
2pos.sg
да
Loc
2
хол
долина
ың
2pos.sg
да
Loc
уғаа
1
уғаа
Magn
2
уғу
жерди
ға
Dat
чапсых
чапсых
лакомый
чыынды
1
чыынды
запас
2
чыын
копить
ды
RPast
В твоих руках интересный сборник.
Ол чыындыда чӱректең, паардаң сыххан сағыссырастар, ачырғастар, кöстеглер.
Ол
ол
он
чыындыда
чыынды
запас
да
Loc
чӱректең
чӱрек
сердце
тең
Abl
паардаң
1
паар
печень
даң
Abl
2
паар
лицевая сторона шубы
даң
Abl
3
паар
пара
даң
Abl
4
паар
зябь
даң
Abl
сыххан
1
сых
выходить
хан
Past₂
2
сых
выдавливать
хан
Past₂
сағыссырастар
1
сағыссырас
забота
тар
Pl₂
2
сағыссырас
забота
тар
PredPl
ачырғастар
1
ачырғас
досада
тар
Pl₂
2
ачырғас
досада
тар
PredPl
кöстеглер
1
кӧстег
наводка
лер
Pl₂
2
кӧстег
наводка
лер
PredPl
3
кӧс
глаз
тег
Comp
лер
PredPl
4
кӧс
уголь
тег
Comp
лер
PredPl
5
кӧс
кочёвка
тег
Comp
лер
PredPl
6
кӧс
лог
тег
Comp
лер
PredPl
В этом сборнике мысли, боль, направления, которые исходят от сердца.
Хаҷанох ууҷаларның чöптерін ундудып, чідіріп, оларнаң палғалыс öзіп, нинҷе-нинҷе тöл öс парған.
Хаҷанох
1
хаӌанох
давно
2
хаӌан
когда
ы
3pos
ох
Ass
3
хаӌан
куражиться
а
Conv.a
ох
Ass
4
хаӌан
куражиться
ох
Ass
5
хаӌан
когда
ох
Ass
ууҷаларның
ууӌа
бабушка
лар
Pl₂
ның
Gen
чöптерін
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
ундудып
ундут
забывать
ып
Conv.p
чідіріп
чідір
терять
іп
Conv.p
оларнаң
олар
они
наң
Instr
палғалыс
1
палғалыс
связываться друг с другом
2
палғалыс
связь
öзіп
ӧс
расти
іп
Conv.p
нинҷе
нинӌе
сколько
нинҷе
нинӌе
сколько
тöл
тӧл
поколение
öс
1
ӧс
расти
2
ӧс
месть
3
ӧс
сам
парған
пар
идти
ған
Past₂
Выросло несколько поколений, забывших советы бабушки, потерявших их, потерявших связь с ними.
Че амды пу чыындыда чыылған Уклинча ууҷаның чöптерін, хығырарзар, анда аның аарлазын, ағырсынызын, піске киртінізін табарзар.
Че
1
че
ну
2
че
но
амды
амды
теперь
пу
пу
этот
чыындыда
чыынды
запас
да
Loc
чыылған
чыыл
собираться
ған
Past₂
Уклинча
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чöптерін
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
хығырарзар
1
хығыр
звать
ар
Fut₂
зар
All
2
хығыр
читать
ар
Fut₂
зар
All
3
хығыр
звать
ар
Fut₂
зар
2pl
4
хығыр
читать
ар
Fut₂
зар
2pl
анда
1
анда
тот.Loc
2
анда
там
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
аарлазын
1
аарлас
уважение
ы
3pos
н
Acc₂
2
аарла
уважать
зын
Imp.3
ағырсынызын
ағырсыныс
недомогание
ы
3pos
н
Acc₂
піске
1
піс
шило
ке
Dat
2
піс
мы
ке
Dat
киртінізін
киртініс
надежда
і
3pos
н
Acc₂
табарзар
1
тап
находить
ар
Fut₂
зар
All
2
тап
выбирать
ар
Fut₂
зар
All
3
тап
находить
ар
Fut₂
зар
2pl
4
тап
выбирать
ар
Fut₂
зар
2pl
А теперь в этом сборнике вы будете читать советы бабушки Уклинчи, в нем найдете ее уважение, боль, веру в нас.
Лариса Ильинична, ӱгретчі, учебниктернің авторы, тілҷі, іҷе, ööре, прай чÿреенең ағырсымнығ сурығларны Уклинча ууҷаның чоохтары пастыра пістің чонға читірче, оларны кöдірче.
Лариса
Ильинична
ӱгретчі
ӱгретчі
учитель
учебниктернің
учебник
учебник
тер
Pl₂
нің
Gen
авторы
автор
автор
ы
3pos
тілҷі
тілӌі
языковед
іҷе
1
іӌе
мать
2
іч
пить
е
Conv.a
ööре
1
ӧӧре
приятельница
2
ӧӧре
вверх
прай
прай
весь
чÿреенең
ағырсымнығ
сурығларны
сурығ
вопрос
лар
Pl₂
ны
Acc
Уклинча
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чоохтары
1
чоохтар
разговоры
ы
3pos
2
чоох
разговор
тар
Pl₂
ы
3pos
пастыра
1
пастыра
через
2
пастыр
идти
а
Conv.a
3
пастыр
заставить давить
а
Conv.a
4
пастыр
заставить застать
а
Conv.a
5
пастыр
заставить закрыть
а
Conv.a
6
пастыр
быть застигнутым
а
Conv.a
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
чонға
чон
народ
ға
Dat
читірче
читір
доводить
че
Pres
оларны
олар
они
ны
Acc
кöдірче
кӧдір
поднимать
че
Pres
Лариса Ильинична, учитель, автор учебников, языковед, мать, подруга, поднимает, доносит до народа всем сердцем наболевшие вопросы через рассказы бабушки Уклинчи.
Полған на кізінің позының Худайға киртінізі, сағызы, öрінізі, ағырсынызы.
Полған
1
полған
имеющийся
2
пол
быть
ған
Past₂
на
на
лишь
кізінің
1
кізі
человек
нің
Gen
2
кіс
соболь
і
3pos
нің
Gen
позының
1
пос
краска
ы
3pos
ның
Gen
2
пос
рост
ы
3pos
ның
Gen
3
пос
пустой
ы
3pos
ның
Gen
4
пос
сам
ы
3pos
ның
Gen
5
пос
оберег
ы
3pos
ның
Gen
Худайға
худай
бог
ға
Dat
киртінізі
киртініс
надежда
і
3pos
сағызы
1
сағыс
ум
ы
3pos
2
сағыс
жевательная сера
ы
3pos
öрінізі
ӧрініс
радость
і
3pos
ағырсынызы
ағырсыныс
недомогание
ы
3pos
У каждого человека своя вера в Бога, свои мысли, радость, боль.
Че Чир-чайаан пістің пір ле, хайди аны ал халарға, хайраллап халарға, прай ла кізіні сағыссыратпинча.
Че
1
че
ну
2
че
но
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
пір
пір
один
ле
ле
лишь
хайди
хайди
как
аны
1
аны
наживать
2
аны
степь
3
аны
тот.Acc
ал
1
ал
уговоры
2
ал
перёд
3
ал
сам
4
ал
перёд
5
ал
брать
халарға
хал
оставаться
ар
Fut₂
ға
Dat
хайраллап
хайралла
беречь
п
Conv.p
халарға
хал
оставаться
ар
Fut₂
ға
Dat
прай
прай
весь
ла
ла
лишь
кізіні
кізі
человек
ні
Acc
сағыссыратпинча
сағыссырат
заботить
пин
Conv.Neg
ча
Pres
Но Природа у нас одна, как ее сохранить, уберечь – не всех беспокоит.
Автор Чир-чайааннаң палғалыстығ кибірлерні, сағыстарны, итчең нимелерні чонға сығарча.
Автор
автор
автор
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайааннаң
1
чайаан
создатель
наң
Instr
2
чайа
создавать
ған
Past₂
наң
Instr
3
чайаан
создатель
наң
Abl
4
чайа
создавать
ған
Past₂
наң
Abl
палғалыстығ
1
палғалыстығ
связанный
2
палғалыс
связь
тығ
Comit
кибірлерні
кибір
похожий
лер
Pl₂
ні
Acc
сағыстарны
1
сағыс
ум
тар
Pl₂
ны
Acc
2
сағыс
жевательная сера
тар
Pl₂
ны
Acc
итчең
ит
делать
чең
Hab₂
нимелерні
ниме
что
лер
Pl₂
ні
Acc
чонға
чон
народ
ға
Dat
сығарча
сығар
выводить
ча
Pres
Автор доносит до народа традиции, мысли, связанные с Природой, то, что нужно делать.
Полған на кізінің позының киртінізі, аннаңар киртінерге алай киртінмеске ууҷаның чöптеріне – ол сірердең, аарлығ хығырығҷы.
Полған
1
полған
имеющийся
2
пол
быть
ған
Past₂
на
на
лишь
кізінің
1
кізі
человек
нің
Gen
2
кіс
соболь
і
3pos
нің
Gen
позының
1
пос
краска
ы
3pos
ның
Gen
2
пос
рост
ы
3pos
ның
Gen
3
пос
пустой
ы
3pos
ның
Gen
4
пос
сам
ы
3pos
ның
Gen
5
пос
оберег
ы
3pos
ның
Gen
киртінізі
киртініс
надежда
і
3pos
аннаңар
аннаңар
поэтому
киртінерге
киртін
надеяться
ер
Fut₂
ге
Dat
алай
1
алай
декабрь
2
алай
или
киртінмеске
киртін
надеяться
мес
Neg.Fut
ке
Dat
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чöптеріне
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
і
3pos
не
Dat
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
і
3pos
не
Dat
ол
ол
он
сірердең
сірер
вы
дең
Abl
аарлығ
1
аарлығ
дорогой
2
аарлығ
имеющий пчёл
3
аар
пчела
лығ
Comit
4
аар
тяжелый
лығ
Comit
5
аар
дальше
лығ
Comit
хығырығҷы
хығырығӌы
читатель
У каждого своя вера, поэтому верить или не верить советам бабушки – это (зависит) от вас, дорогой читатель.
Минің сағызымнаң, ууҷаның чöптері, хыйға чоохтары – пістің чонның, чир-чайаанның чуртазында полчатхан ағырсыныстар.
Минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
сағызымнаң
1
сағыс
ум
ым
1pos.sg
наң
Instr
2
сағыс
жевательная сера
ым
1pos.sg
наң
Instr
3
сағыс
ум
ым
1pos.sg
наң
Abl
4
сағыс
жевательная сера
ым
1pos.sg
наң
Abl
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чöптері
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
і
3pos
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
і
3pos
хыйға
хыйға
умный
чоохтары
1
чоохтар
разговоры
ы
3pos
2
чоох
разговор
тар
Pl₂
ы
3pos
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
чонның
чон
народ
ның
Gen
чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайаанның
1
чайаан
создатель
ның
Gen
2
чайа
создавать
ған
Past₂
ның
Gen
чуртазында
чуртас
жизнь
ы
3pos
нда
Loc
полчатхан
пол
быть
чат
Dur
хан
Past₂
ағырсыныстар
1
ағырсыныс
недомогание
тар
Pl₂
2
ағырсыныс
недомогание
тар
PredPl
По моим мыслям, советы бабушки, умные рассказы – это боль за происходящее в нашем народе, в природе.
Чир-чайаанны аарлабин, аннаң ырахталчатханыбыс, хайраллабинчатханыбыс, иптіг тузаланминчатханыбыс – мына пістің тöлнің хыйаланызы.
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайаанны
1
чайаан
создатель
ны
Acc
2
чайа
создавать
ған
Past₂
ны
Acc
аарлабин
аарла
уважать
бин
Neg.Conv
аннаң
1
аннаң
тот.Abl
2
аннаң
оттуда
3
аннаң
тот.Instr
ырахталчатханыбыс
хайраллабинчатханыбыс
хайралла
беречь
бин
Conv.Neg
чат
Dur
хан
Past₂
ыбыс
1pos.pl
иптіг
1
иптіг
удобный
2
ип
колодка
тіг
Comit
тузаланминчатханыбыс
тузалан
пользоваться
мин
Conv.Neg
чат
Dur
хан
Past₂
ыбыс
1pos.pl
мына
мына
вот
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
тöлнің
тӧл
поколение
нің
Gen
хыйаланызы
Неумение дорожить природой, отдаление от нее, неумение беречь, неправильное использование – вот беда наших потомков.
Аарлығ улуғ частығ хығырығҷы!
Аарлығ
1
аарлығ
дорогой
2
аарлығ
имеющий пчёл
3
аар
пчела
лығ
Comit
4
аар
тяжелый
лығ
Comit
5
аар
дальше
лығ
Comit
улуғ
улуғ
большой
частығ
1
частығ
в возрасте
2
час
слеза
тығ
Comit
3
час
возраст
тығ
Comit
4
час
час
тығ
Comit
5
час
молодой
тығ
Comit
6
час
сырой
тығ
Comit
7
час
весной
тығ
Comit
хығырығҷы
хығырығӌы
читатель
Дорогой читатель в годах!
Уклинча ууҷаның чöптерін, хығырып, сағысха киріп, чииттерге читірзер, оларға чарыда чоохтазар, ол полар пістің чонны, Чир-чайааны, ööркі пабаны аарлааны.
Уклинча
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чöптерін
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
хығырып
1
хығыр
звать
ып
Conv.p
2
хығыр
читать
ып
Conv.p
сағысха
1
сағыс
ум
ха
Dat
2
сағыс
жевательная сера
ха
Dat
киріп
1
кир
вводить
іп
Conv.p
2
кирі
стариться
п
Conv.p
чииттерге
1
чииттер
молодёжь
ге
Dat
2
чиит
молодой
тер
Pl₂
ге
Dat
читірзер
оларға
олар
они
ға
Dat
чарыда
1
чарыда
понятно
2
чарыт
зажечь
а
Conv.a
3
чарыт
пояснить
а
Conv.a
4
чарыт
посвящать
а
Conv.a
чоохтазар
1
чоохтас
разговаривать
ар
Fut₂
2
чоох
разговор
та
Loc
зар
2pl
ол
ол
он
полар
1
полар
будущий
2
пол
быть
ар
Fut₂
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
чонны
чон
народ
ны
Acc
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайааны
1
чайаан
создатель
ы
3pos
2
чайа
создавать
ған
Past₂
ы
3pos
3
чайаа
бедро
ны
Acc
ööркі
ӧӧркі
верхний
пабаны
паба
отец
ны
Acc
аарлааны
аарла
уважать
ған
Past₂
ы
3pos
Прочитав рассказы бабушки Уклинчи, вспоминая, доводите их до молодежи, объясняйте им, это будет уважением к нашему народу, Природе, Всевышнему.
Хаҷаннаң пістің улуғлар öсчеткен тöлге кöзідім полҷаңнар, аннаңар сірернің роднаң алай аалнаң палғалысчатхан кибірлер, аарластар пар полза, пала-пархаларыңа, туғаннарыңа, хонҷыхтарыңа чоохтап, читіріңер.
Хаҷаннаң
1
хаӌаннаң
издавна
2
хаӌан
когда
наң
Instr
3
хаӌан
когда
наң
Abl
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
улуғлар
1
улуғ
большой
лар
Pl₂
2
улуғ
большой
лар
PredPl
öсчеткен
ӧс
расти
чет
Dur
кен
Past₂
тöлге
тӧл
поколение
ге
Dat
кöзідім
кӧзідім
пример
полҷаңнар
1
пол
быть
ӌаң
Hab₂
нар
Pl₂
2
пол
быть
ӌаң
Hab₂
нар
PredPl
аннаңар
аннаңар
поэтому
сірернің
сірер
вы
нің
Gen
роднаң
род
род
наң
Instr
алай
1
алай
декабрь
2
алай
или
аалнаң
аал
село
наң
Instr
палғалысчатхан
палғалыс
связываться друг с другом
чат
Dur
хан
Past₂
кибірлер
1
кибір
похожий
лер
Pl₂
2
кибір
похожий
лер
PredPl
аарластар
1
аарлас
уважение
тар
Pl₂
2
аарлас
уважение
тар
PredPl
пар
1
пар
наличие
2
пар
чужой
3
пар
зябь
4
пар
идти
полза
пол
быть
за
Cond
пала
пала
ребёнок
пархаларыңа
1
парха
внук
лар
Pl₂
ың
2pos.sg
а
Dat
2
парха
детвора
лар
Pl₂
ың
2pos.sg
а
Dat
туғаннарыңа
туған
родня
нар
Pl₂
ың
2pos.sg
а
Dat
хонҷыхтарыңа
1
хонӌых
сосед
тар
Pl₂
ың
2pos.sg
а
Dat
2
хон
ночевать
ӌых
Affirm
тар
Pl₂
ың
2pos.sg
а
Dat
3
хон
спускаться
ӌых
Affirm
тар
Pl₂
ың
2pos.sg
а
Dat
4
хон
сесть
ӌых
Affirm
тар
Pl₂
ың
2pos.sg
а
Dat
чоохтап
чоохта
говорить
п
Conv.p
читіріңер
читір
доводить
іңер
Imp.2pl
Испокон веков старшие были примером для подрастающего поколения, поэтому, если есть традиции, которые связывают вас с родом или с деревней, расскажите их детям, внукам, родственникам, соседям.
Уклинча ууҷаның чоохтаан ызых чирлерін таап, оларны аарлирға ӱгредіңер, анда ол чирлернең палғалыстығ кибірлер иртіріп, чирні, чир-чайаанны аарлирға кöніктіріңер.
Уклинча
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чоохтаан
1
чоохта
говорить
ған
Past₂
2
чоохтағ
разговор
ы
3pos
н
Acc₂
ызых
1
ызых
подветренное место
2
ызых
священный
чирлерін
1
чир
земля
лер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
2
чі
есть
ер
Fut₂
лер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
таап
1
тап
находить
ып
Conv.p
2
тап
выбирать
ып
Conv.p
оларны
олар
они
ны
Acc
аарлирға
аарла
уважать
ар
Fut₂
ға
Dat
ӱгредіңер
ӱгрет
учить
іңер
Imp.2pl
анда
1
анда
тот.Loc
2
анда
там
ол
ол
он
чирлернең
1
чир
земля
лер
Pl₂
нең
Instr
2
чі
есть
ер
Fut₂
лер
Pl₂
нең
Instr
палғалыстығ
1
палғалыстығ
связанный
2
палғалыс
связь
тығ
Comit
кибірлер
1
кибір
похожий
лер
Pl₂
2
кибір
похожий
лер
PredPl
иртіріп
иртір
пропускать
іп
Conv.p
чирні
1
чир
земля
ні
Acc
2
чі
есть
ер
Fut₂
ні
Acc
чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайаанны
1
чайаан
создатель
ны
Acc
2
чайа
создавать
ған
Past₂
ны
Acc
аарлирға
аарла
уважать
ар
Fut₂
ға
Dat
кöніктіріңер
кӧніктір
приучать
іңер
Imp.2pl
Надите святые места, о которых рассказыла бабушка Уклинча, учите ими дорожить, соблюдая традиции тех мест, учите уважать землю, природу.
Аарлығ чиит хығырығҷы!
Аарлығ
1
аарлығ
дорогой
2
аарлығ
имеющий пчёл
3
аар
пчела
лығ
Comit
4
аар
тяжелый
лығ
Comit
5
аар
дальше
лығ
Comit
чиит
чиит
молодой
хығырығҷы
хығырығӌы
читатель
Дорогой молодой читатель!
Уклинча ууҷа сірерге килістіре чöптер, кöстеглер пирче.
Уклинча
ууҷа
ууӌа
бабушка
сірерге
сірер
вы
ге
Dat
килістіре
1
килістіре
подходящее
2
килістір
привести к соглашению
е
Conv.a
чöптер
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
3
чӧп
совет
тер
PredPl
4
чӧп
как раз
тер
PredPl
кöстеглер
1
кӧстег
наводка
лер
Pl₂
2
кӧстег
наводка
лер
PredPl
3
кӧс
глаз
тег
Comp
лер
PredPl
4
кӧс
уголь
тег
Comp
лер
PredPl
5
кӧс
кочёвка
тег
Comp
лер
PredPl
6
кӧс
лог
тег
Comp
лер
PredPl
пирче
пир
давать
че
Pres
Бабушка Уклинча дает вам необходимые советы, направления.
Ол нимелерні сірер пілбиндееҷе поларзар.
Ол
ол
он
нимелерні
ниме
что
лер
Pl₂
ні
Acc
сірер
сірер
вы
пілбиндееҷе
піл
знать
бин
Conv.Neg
дее
Add
че
Pres
поларзар
1
полар
будущий
зар
All
2
пол
быть
ар
Fut₂
зар
All
3
полар
будущий
зар
2pl
4
пол
быть
ар
Fut₂
зар
2pl
Может быть, вы и не знаете всего этого.
Мында сірернің пыроңар чоғыл, че амды ууҷа сірерге оңдай пирче, чыындыда пирілген чöптерні, хыйға сағыстарны пілерге, аарлирға, тузаланарға ӱгретче.
Мында
мында
этот.Loc
сірернің
сірер
вы
нің
Gen
пыроңар
пыро
вина
ңар
2pos.pl
чоғыл
чоғыл
нет
че
1
че
ну
2
че
но
амды
амды
теперь
ууҷа
ууӌа
бабушка
сірерге
сірер
вы
ге
Dat
оңдай
оңдай
манера
пирче
пир
давать
че
Pres
чыындыда
чыынды
запас
да
Loc
пирілген
пиріл
быть данным
ген
Past₂
чöптерні
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
ні
Acc
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
ні
Acc
хыйға
хыйға
умный
сағыстарны
1
сағыс
ум
тар
Pl₂
ны
Acc
2
сағыс
жевательная сера
тар
Pl₂
ны
Acc
пілерге
піл
знать
ер
Fut₂
ге
Dat
аарлирға
аарла
уважать
ар
Fut₂
ға
Dat
тузаланарға
тузалан
пользоваться
ар
Fut₂
ға
Dat
ӱгретче
ӱгрет
учить
че
Pres
Здесь нет вашей вины, но теперь бабушка дает вам возможность узнать советы, умные мысли, которые даны в сборнике, учит их уважать, пользоваться ими.
Чир-чайаан – ол кӱлетке ле чöрҷең чир нимес, ол тіріг ниме, аны улуғлирға, аарлирға кічігдең ӱгренерге кирек.
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
ол
ол
он
кӱлетке
кӱлет
гулянье
ке
Dat
ле
ле
лишь
чöрҷең
чӧр
передвигаться
ӌең
Hab₂
чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
нимес
нимес
не
ол
ол
он
тіріг
тіріг
живой
ниме
ниме
что
аны
1
аны
наживать
2
аны
степь
3
аны
тот.Acc
улуғлирға
1
улуғла
уважать
ар
Fut₂
ға
Dat
2
улу
выть
хла
Distr
ар
Fut₂
ға
Dat
аарлирға
аарла
уважать
ар
Fut₂
ға
Dat
кічігдең
кічіг
маленький
дең
Abl
ӱгренерге
ӱгрен
учиться
ер
Fut₂
ге
Dat
кирек
1
кирек
дело
2
кирек
поминки
3
кирек
нужный
Природа - это не только место для отдыха, она живая, уважать ее, дорожить ей надо учиться с детства.
Чир-чайаан піске чуртас пирче.
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
піске
1
піс
шило
ке
Dat
2
піс
мы
ке
Dat
чуртас
чуртас
жизнь
пирче
пир
давать
че
Pres
Природа дает нам жизнь.
Пала-пархаҷахтарны Уклинча ууҷаның чоохтарынаң таныстырыңар, олардаңар чоохтазыңар, ӱзӱріңер, талазыңар.
Пала
пала
ребёнок
пархаҷахтарны
Уклинча
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чоохтарынаң
1
чоохтар
разговоры
ы
3pos
наң
Instr
2
чоох
разговор
тар
Pl₂
ы
3pos
наң
Instr
3
чоохтар
разговоры
ы
3pos
наң
Abl
4
чоох
разговор
тар
Pl₂
ы
3pos
наң
Abl
таныстырыңар
таныстыр
знакомить
ыңар
Imp.2pl
олардаңар
олар
они
даңар
Delib
чоохтазыңар
1
чоох
разговор
та
Loc
зыңар
2pl.dial
2
чоохтас
разговаривать
ыңар
Imp.2pl
ӱзӱріңер
1
ӱзӱр
экономный
іңер
2pos.pl
2
ӱзӱр
обсуждать
іңер
Imp.2pl
3
ӱзӱр
выбирать
іңер
Imp.2pl
талазыңар
1
талас
спор
ыңар
2pos.pl
2
талас
спорить
ыңар
Imp.2pl
3
талас
разрушать
ыңар
Imp.2pl
Знакомьте детей-внуков с рассказами бабушки Уклинчи, разговаривайте с ними, анализируйте, спорьте.
Улуғ аарласнаң, ӱгредіг паза наука министерствозының специализі Н.А. Толмашова
Улуғ
улуғ
большой
аарласнаң
аарлас
уважение
наң
Instr
ӱгредіг
ӱгредіг
учёба
паза
1
паза
и
2
пас
шагать
а
Conv.a
3
пас
давить
а
Conv.a
4
пас
писать
а
Conv.a
5
пас
замыкать
а
Conv.a
6
пас
застать
а
Conv.a
None
наука
наука
наука
министерствозының
министерство
министерство
зы
3pos
ның
Gen
специализі
Н
А
1
а
а
2
а
межд.
3
а
а
Толмашова
С глубоким уважением, специалист Министерства образования и науки Н.А.Толмашова.
КИРТІНЗЕҢ, КИРТІН, КИРТІНМЕЗЕҢ…
КИРТІНЗЕҢ
киртін
надеяться
зе
Cond
ң
2sg.br
КИРТІН
киртін
надеяться
КИРТІНМЕЗЕҢ
киртін
надеяться
ме
Neg
зе
Cond
ң
2sg.br
ХОЧЕШЬ, ВЕРЬ, НЕ ХОЧЕШЬ …
(Полған ниме)
(
Полған
1
полған
имеющийся
2
пол
быть
ған
Past₂
ниме
ниме
что
)
(Быль)
Уклинча ууҷа улуғ частығ.
Уклинча
ууҷа
ууӌа
бабушка
улуғ
улуғ
большой
частығ
1
частығ
в возрасте
2
час
слеза
тығ
Comit
3
час
возраст
тығ
Comit
4
час
час
тығ
Comit
5
час
молодой
тығ
Comit
6
час
сырой
тығ
Comit
7
час
весной
тығ
Comit
Бабушке Уклинче много лет.
Ол улуғ чуртас чолы ирткен.
Ол
ол
он
улуғ
улуғ
большой
чуртас
чуртас
жизнь
чолы
чол
путь
ы
3pos
ирткен
1
ирткен
пройденный
2
ирт
проходить
кен
Past₂
3
ирт
изучать
кен
Past₂
Она прошла большой жизненный путь.
Кöпті кöрген, кöйеені чалғаан.
Кöпті
1
кӧп
вздуваться
ті
RPast
2
кӧп
множество
ті
Acc
кöрген
1
кӧр
видеть
ген
Past₂
2
кӧр
смотреть
ген
Past₂
кöйеені
кӧйее
уголь
ні
Acc
чалғаан
чалға
лизать
ған
Past₂
Много видела, сажу лизала.
Аннаңар узун хысхы иирлерде пала-пархаларға чоохтаҷаң чооғы аның хаҷан даа тоозылбинча.
Аннаңар
аннаңар
поэтому
узун
узун
длинный
хысхы
1
хысхы
зима
2
хысхы
крик
иирлерде
иир
вечер
лер
Pl₂
де
Loc
пала
пала
ребёнок
пархаларға
1
парха
внук
лар
Pl₂
ға
Dat
2
парха
детвора
лар
Pl₂
ға
Dat
чоохтаҷаң
чоохта
говорить
ӌаң
Hab₂
чооғы
чоох
разговор
ы
3pos
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
хаҷан
1
хаӌан
куражиться
2
хаӌан
когда
даа
даа
Add
тоозылбинча
тоозыл
кончиться
бин
Conv.Neg
ча
Pres
Поэтому в долгие зимние вечера у нее никогда не заканчиваются истории, которые она рассказывает детям-внукам.
Ууҷаның чоохтарының кöбізі чуртастаң алылғанын алай ба ол позы анда араласханын піс сизінҷеңміс.
Ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чоохтарының
1
чоохтар
разговоры
ы
3pos
ның
Gen
2
чоох
разговор
тар
Pl₂
ы
3pos
ның
Gen
кöбізі
кӧбізі
большинство
чуртастаң
чуртас
жизнь
таң
Abl
алылғанын
алай
1
алай
декабрь
2
алай
или
ба
ба
Q
ол
ол
он
позы
1
позы
освобождаться
2
позы
линять
3
пос
краска
ы
3pos
4
пос
рост
ы
3pos
5
пос
пустой
ы
3pos
6
пос
сам
ы
3pos
7
пос
оберег
ы
3pos
анда
1
анда
тот.Loc
2
анда
там
араласханын
аралас
смешиваться
хан
Past₂
ы
3pos
н
Acc₂
піс
1
піс
шило
2
піс
мы
сизінҷеңміс
сизін
чувствовать
ӌең
Hab₂
міс
1pl
Мы замечали, что большинство рассказов бабушки взяты из жизни, или она сама в них принимала участие.
Пірсінде мағаа мындағ ниме истерге киліскен.
Пірсінде
пірсінде
однажды
мағаа
мағаа
я.Dat
мындағ
мындағ
такой
ниме
ниме
что
истерге
1
ис
имущество
тер
Pl₂
ге
Dat
2
ис
материя
тер
Pl₂
ге
Dat
3
ис
ум
тер
Pl₂
ге
Dat
4
ис
выделка
тер
Pl₂
ге
Dat
5
ис
самка
тер
Pl₂
ге
Dat
6
ис
удобство
тер
Pl₂
ге
Dat
киліскен
1
киліс
приходить вместе
кен
Past₂
2
киліс
соглашаться
кен
Past₂
Однажды мне пришлось услышать такое.
…Ол полған Асхыс аймағында.
Ол
ол
он
полған
1
полған
имеющийся
2
пол
быть
ған
Past₂
Асхыс
асхыс
ключ
аймағында
1
аймах
разнообразие
ы
3pos
нда
Loc
2
аймах
район
ы
3pos
нда
Loc
Это было в Аскизском районе.
Пір ортын час ас парған ипчі (аның ады Майра полтыр), пос чонының чуртазындағы илееде саба киректер парчатханын кöріп, ағаа сыдаспин, кöп сағынҷаң полтыр.
Пір
пір
один
ортын
ортын
средний
час
1
час
вылечивать
2
час
расстилать
3
час
ошибаться
4
час
настраивать
5
час
слеза
6
час
возраст
7
час
час
8
час
молодой
9
час
сырой
10
час
весной
ас
1
ас
превышать
2
ас
блуждать
3
ас
открывать
4
ас
терять
5
ас
ласка
6
ас
хлеб
7
ас
голод
8
ас
спина
9
ас
мало
парған
пар
идти
ған
Past₂
ипчі
ипчі
женщина
(
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
ады
1
ады
мешалка
2
ат
лошадь
ы
3pos
3
ат
имя
ы
3pos
Майра
полтыр
пол
быть
тыр
Indir
),
пос
1
пос
краска
2
пос
рост
3
пос
пустой
4
пос
сам
5
пос
оберег
чонының
чон
народ
ы
3pos
ның
Gen
чуртазындағы
чуртас
жизнь
ы
3pos
нда
Loc
хы
Attr
илееде
илееде
много
саба
1
саба
неправильный
2
саба
вперёд
3
саба
взбивать шерсть
4
сап
бить
а
Conv.a
киректер
1
кирек
дело
тер
Pl₂
2
кирек
поминки
тер
Pl₂
3
кирек
нужный
тер
Pl₂
4
кирек
дело
тер
PredPl
5
кирек
поминки
тер
PredPl
6
кирек
нужный
тер
PredPl
парчатханын
пар
идти
чат
Dur
хан
Past₂
ы
3pos
н
Acc₂
кöріп
1
кӧр
видеть
іп
Conv.p
2
кӧр
смотреть
іп
Conv.p
ағаа
1
ағаа
тот.Dat
2
ағаң
дедушка
ы
3pos
3
аға
дед
ға
Dat
4
аға
дед
ң
2pos.sg
а
Dat
сыдаспин
сыдас
терпеть
пин
Neg.Conv
кöп
1
кӧп
вздуваться
2
кӧп
множество
сағынҷаң
сағын
думать
ӌаң
Hab₂
полтыр
пол
быть
тыр
Indir
Одна женщина средних лет (ее звали Майрой), видя происходящее среди своего народа, не выдерживая всего этоо, много размышляла.
Ноға минің чоным піди полча?
Ноға
ноға
почему
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
чоным
чон
народ
ым
1pos.sg
піди
1
піди
так
2
піде
пачкать
е
Conv.a
полча
пол
быть
ча
Pres
Почему с моим народом творится такое?
Ноға аның чуртазы мындағ аар халғанҷы чылларда?
Ноға
ноға
почему
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
чуртазы
чуртас
жизнь
ы
3pos
мындағ
мындағ
такой
аар
1
аар
пчела
2
аар
тяжелый
3
аар
дальше
4
аар
уж
халғанҷы
халғанӌы
последний
чылларда
чыл
год
лар
Pl₂
да
Loc
Почему его жизнь в последние годы такая тяжелая?
Хайди поларға?
Хайди
хайди
как
поларға
1
полар
будущий
ға
Dat
2
пол
быть
ар
Fut₂
ға
Dat
Как быть?
Сағыс ойлапча, чобаа, тізең, аның пиктелче.
Сағыс
1
сағыс
ум
2
сағыс
жевательная сера
ойлапча
ойла
бегать
п
Conv.p
ча
Pres
чобаа
чобағ
горе
ы
3pos
тізең
1
тізең
а
2
ті
сказать
зе
Cond
ң
2sg.br
3
тіс
нанизывать
ең
Imp.1.Incl
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
пиктелче
пиктел
быть закрытым
че
Pres
Мысли бегут, страдания же усугубляются.
«Чох, – сағынча Майра ипчі. – Піди одыр полбас. Пірее ниме идерге кирек».
Чох
1
чох
бедный
2
чох
нет
сағынча
сағын
думать
ча
Pres
Майра
ипчі
ипчі
женщина
Піди
1
піди
так
2
піде
пачкать
е
Conv.a
одыр
1
одыр
оказывается
2
одыр
сидеть
полбас
пол
быть
бас
Neg.Fut
Пірее
пірее
нибудь
ниме
ниме
что
идерге
ит
делать
ер
Fut₂
ге
Dat
кирек
1
кирек
дело
2
кирек
поминки
3
кирек
нужный
« Нет, – думает Майра. – Так нельзя больше сидеть. Надо что-то делать».
Пірсінде, олох сағыстарға майыхтыртчатхан туста, Майраның чÿреегі, сабылып, чалбыри тÿскен.
Пірсінде
пірсінде
однажды
олох
1
олох
он же
2
ол
он
ы
3pos
ох
Ass
3
ол
он
ох
Ass
сағыстарға
1
сағыс
ум
тар
Pl₂
ға
Dat
2
сағыс
жевательная сера
тар
Pl₂
ға
Dat
майыхтыртчатхан
туста
1
туста
солить
2
тус
соль
та
Loc
3
тус
время
та
Loc
4
тус
напротив
та
Loc
Майраның
чÿреегі
сабылып
1
сабыл
биться
ып
Conv.p
2
сабыл
передвигаться
ып
Conv.p
чалбыри
1
чалбыра
гореть
а
Conv.a
2
чалбыра
развеваться
а
Conv.a
3
чалбыра
быть приветливым
а
Conv.a
тÿскен
тӱс
спускаться
кен
Past₂
Однажды, когда эти мысли (ее) одолевали, сердце Майры забилось, загорелось.
Ол улуғларның чооғын сағысха кир килген, ызых чирлердеңер.
Ол
ол
он
улуғларның
улуғ
большой
лар
Pl₂
ның
Gen
чооғын
чоох
разговор
ы
3pos
н
Acc₂
сағысха
1
сағыс
ум
ха
Dat
2
сағыс
жевательная сера
ха
Dat
кир
1
кир
огромный
2
кир
старый
3
кир
вводить
килген
кил
приходить
ген
Past₂
ызых
1
ызых
подветренное место
2
ызых
священный
чирлердеңер
1
чир
земля
лер
Pl₂
деңер
Delib
2
чі
есть
ер
Fut₂
лер
Pl₂
деңер
Delib
Она вспомнила разговор старших, о святых местах.
Кічіг-чиит тустарда Майра удаа исчең полған улуғлардаң пістің пу чағындағы ызых чирлердеңер: Сырай тағ, Иней тағ, Ах тас, Апчах тағ
Кічіг
кічіг
маленький
чиит
чиит
молодой
тустарда
1
тус
соль
тар
Pl₂
да
Loc
2
тус
время
тар
Pl₂
да
Loc
3
тус
напротив
тар
Pl₂
да
Loc
Майра
удаа
удаа
часто
исчең
1
ис
черпать
чең
Hab₂
2
ис
приливать
чең
Hab₂
3
ис
слышать
чең
Hab₂
полған
1
полған
имеющийся
2
пол
быть
ған
Past₂
улуғлардаң
улуғ
большой
лар
Pl₂
даң
Abl
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
пу
пу
этот
чағындағы
1
чағын
близкий
да
Loc
хы
Attr
2
чах
затвор
ы
3pos
нда
Loc
хы
Attr
3
чағ
жир
ы
3pos
нда
Loc
хы
Attr
ызых
1
ызых
подветренное место
2
ызых
священный
чирлердеңер
1
чир
земля
лер
Pl₂
деңер
Delib
2
чі
есть
ер
Fut₂
лер
Pl₂
деңер
Delib
Сырай
1
сырай
лицо
2
сырай
торчать
тағ
тағ
гора
Иней
иней
старуха
тағ
тағ
гора
Ах
1
ах
течь
2
ах
белый
3
ах
мишень
тас
1
тас
прибывать
2
тас
камень
3
тас
лысина
4
тас
наружность
5
тас
камень
6
тас
Magn
Апчах
тағ
тағ
гора
В детстве-молодости Майра часто слышала от старших о святых местах, которые находятся в этих краях: гора Личина, гора Иней (старуха), Ах тас (Белый камень), гора Апчах (старик).
Андар пістің öбекелер сидік тустарда Чайааннаң сурынарға чöрҷең полтыр.
Андар
1
андар
тот.All
2
андар
туда
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
öбекелер
1
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
2
ӧбеке
предок
лер
PredPl
сидік
сидік
трудности
тустарда
1
тус
соль
тар
Pl₂
да
Loc
2
тус
время
тар
Pl₂
да
Loc
3
тус
напротив
тар
Pl₂
да
Loc
Чайааннаң
1
чайаан
создатель
наң
Instr
2
чайа
создавать
ған
Past₂
наң
Instr
3
чайаан
создатель
наң
Abl
4
чайа
создавать
ған
Past₂
наң
Abl
сурынарға
сурын
отпрашиваться
ар
Fut₂
ға
Dat
чöрҷең
чӧр
передвигаться
ӌең
Hab₂
полтыр
пол
быть
тыр
Indir
Туда, оказывается, ходили наши предки просить Создателя в трудные времена.
Пар кöрерге, ниме полза, ол ползын.
Пар
1
пар
наличие
2
пар
чужой
3
пар
зябь
4
пар
идти
кöрерге
1
кӧр
видеть
ер
Fut₂
ге
Dat
2
кӧр
смотреть
ер
Fut₂
ге
Dat
ниме
ниме
что
полза
пол
быть
за
Cond
ол
ол
он
ползын
пол
быть
зын
Imp.3
Попробую поехать, что будет, то будет.
Сурынам, Чайаан мині истер».
Сурынам
сурын
отпрашиваться
а
Fut₁
м
1sg.mix
Чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
мині
мин
я
і
3pos
истер
1
ис
имущество
тер
Pl₂
2
ис
материя
тер
Pl₂
3
ис
ум
тер
Pl₂
4
ис
выделка
тер
Pl₂
5
ис
самка
тер
Pl₂
6
ис
удобство
тер
Pl₂
7
ис
имущество
тер
PredPl
8
ис
материя
тер
PredPl
9
ис
ум
тер
PredPl
10
ис
выделка
тер
PredPl
11
ис
самка
тер
PredPl
12
ис
удобство
тер
PredPl
Буду просить, Творец услышит.
Соңа кÿнде ипчі кізі иртен иртöк чолға сыхча.
Соңа
1
соңа
следующий
2
соң
зад
ға
Dat
3
соң
после
ға
Dat
4
соң
звяк
ға
Dat
кÿнде
кӱн
солнце
де
Loc
ипчі
ипчі
женщина
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
иртен
иртен
утро
иртöк
1
ирте
рано
ӧк
Ass
2
ирт
проходить
е
Conv.a
ӧк
Ass
3
ирт
изучать
е
Conv.a
ӧк
Ass
4
ирт
проходить
ӧк
Ass
5
ирт
изучать
ӧк
Ass
чолға
чол
путь
ға
Dat
сыхча
1
сых
выходить
ча
Pres
2
сых
выдавливать
ча
Pres
3
сых
влага
ча
Prol
На следующий день рано-рано утром женщина отправилась в дорогу.
Аның чолы Асхыс аймағындағы Казановка аалдағы ызых чирлерзер азылча.
Аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
чолы
чол
путь
ы
3pos
Асхыс
асхыс
ключ
аймағындағы
1
аймах
разнообразие
ы
3pos
нда
Loc
хы
Attr
2
аймах
район
ы
3pos
нда
Loc
хы
Attr
Казановка
аалдағы
1
аалдағы
сельский
2
аал
село
да
Loc
хы
Attr
ызых
1
ызых
подветренное место
2
ызых
священный
чирлерзер
1
чир
земля
лер
Pl₂
зер
All
2
чі
есть
ер
Fut₂
лер
Pl₂
зер
All
3
чир
земля
лер
Pl₂
зер
2pl
азылча
азыл
открываться
ча
Pres
Ей открылась дорога на святые места около деревни Казановка.
Киле-киле, ол Сырай тағзар читче.
Киле
1
киле
причитаться
2
кил
приходить
е
Conv.a
киле
1
киле
причитаться
2
кил
приходить
е
Conv.a
ол
ол
он
Сырай
1
сырай
лицо
2
сырай
торчать
тағзар
1
тағ
гора
зар
All
2
тағ
гора
зар
2pl
читче
1
чит
достигать
че
Pres
2
чит
вести в поводу
че
Pres
Идя-идя, она дошла до горы Личина.
Ол аалдаң ырах нимес, ікіҷе ле километр полар.
Ол
ол
он
аалдаң
аал
село
даң
Abl
ырах
ырах
даль
нимес
нимес
не
ікіҷе
ікі
два
ӌе
Prol
ле
ле
лишь
километр
километр
километр
полар
1
полар
будущий
2
пол
быть
ар
Fut₂
Она недалеко от деревни, примерно в двух километрах.
Майра, тізекке тÿзіп, мындағ сöстернең алдантыр тіп чоохтасчаңнар чонда:
Майра
тізекке
тізек
колено
ке
Dat
тÿзіп
тӱс
спускаться
іп
Conv.p
мындағ
мындағ
такой
сöстернең
сӧс
слово
тер
Pl₂
нең
Instr
алдантыр
алдан
умолять
тыр
Indir
тіп
ті
сказать
п
Conv.p
чоохтасчаңнар
1
чоохтас
разговаривать
чаң
Hab₂
нар
Pl₂
2
чоохтас
разговаривать
чаң
Hab₂
нар
PredPl
чонда
чон
народ
да
Loc
В народе рассказывали, что Майра, упав на колени, такими словами умоляла:
Ööркі чайаан, Ööркі іҷе, прай чап-чарыхтар, öбекелер!
Ööркі
ӧӧркі
верхний
чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
Ööркі
ӧӧркі
верхний
іҷе
1
іӌе
мать
2
іч
пить
е
Conv.a
прай
прай
весь
чап
1
чап
закрывать
2
чап
ненасытный
3
чап
?
чарыхтар
1
чарых
свет
тар
Pl₂
2
чарых
мир
тар
Pl₂
3
чарых
щель
тар
Pl₂
4
чарых
свет
тар
PredPl
5
чарых
мир
тар
PredPl
6
чарых
щель
тар
PredPl
öбекелер
1
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
2
ӧбеке
предок
лер
PredPl
Всевышний, Мать всевышняя, все святые, предки!
Пыробыс тастаңар чир ÿчÿн, пыробыс тастаңар суғ ÿчÿн,
Пыробыс
1
пыро
вина
быс
1pos.pl
2
пыро
вина
быс
1pl
тастаңар
1
тас
камень
таңар
Delib
2
тас
лысина
таңар
Delib
3
тас
наружность
таңар
Delib
4
тас
камень
таңар
Delib
5
таста
бросаться
ңар
Imp.2pl
6
таста
бросать
ңар
Imp.2pl
чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
ÿчÿн
ӱчӱн
ради
пыробыс
1
пыро
вина
быс
1pos.pl
2
пыро
вина
быс
1pl
тастаңар
1
тас
камень
таңар
Delib
2
тас
лысина
таңар
Delib
3
тас
наружность
таңар
Delib
4
тас
камень
таңар
Delib
5
таста
бросаться
ңар
Imp.2pl
6
таста
бросать
ңар
Imp.2pl
суғ
1
суғ
вода
2
суғ
совокупность
3
суғ
совокупность
ÿчÿн
ӱчӱн
ради
Отпустите наши грехи за землю, за воду,
Пыробыс тастаңар кір ÿчÿн, пыробыс тастаңар пістің.
Пыробыс
1
пыро
вина
быс
1pos.pl
2
пыро
вина
быс
1pl
тастаңар
1
тас
камень
таңар
Delib
2
тас
лысина
таңар
Delib
3
тас
наружность
таңар
Delib
4
тас
камень
таңар
Delib
5
таста
бросаться
ңар
Imp.2pl
6
таста
бросать
ңар
Imp.2pl
кір
1
кір
грязь
2
кір
входить
ÿчÿн
ӱчӱн
ради
пыробыс
1
пыро
вина
быс
1pos.pl
2
пыро
вина
быс
1pl
тастаңар
1
тас
камень
таңар
Delib
2
тас
лысина
таңар
Delib
3
тас
наружность
таңар
Delib
4
тас
камень
таңар
Delib
5
таста
бросаться
ңар
Imp.2pl
6
таста
бросать
ңар
Imp.2pl
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
Отпустите наши грехи за грязь, отпустите наши грехи.
Піс – Чайаан палазыбыс, Чайаанох піске полызар,
Піс
1
піс
шило
2
піс
мы
Чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
палазыбыс
1
палас
палас
ыбыс
1pos.pl
2
палас
палас
ы
3pos
быс
1pl
3
пала
ребёнок
зы
3pos
быс
1pl
4
пала
ребёнок
зыбыс
1pl.dial
Чайаанох
1
чайаан
создатель
ы
3pos
ох
Ass
2
чайа
создавать
ған
Past₂
ы
3pos
ох
Ass
3
чайаа
бедро
ны
Acc
ох
Ass
4
чайаң
чертополох
ы
3pos
на
Dat
ох
Ass
5
чайаан
создатель
ох
Ass
6
чайа
создавать
ған
Past₂
ох
Ass
7
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
ох
Ass
піске
1
піс
шило
ке
Dat
2
піс
мы
ке
Dat
полызар
1
полыс
помогать
ар
Fut₂
2
пол
каменный пол
ы
3pos
зар
2pl
Мы – дети Творца, Творец же нам поможет,
Піс – чирнің палазыбыс, чирöк піске полызар.
Піс
1
піс
шило
2
піс
мы
чирнің
1
чир
земля
нің
Gen
2
чі
есть
ер
Fut₂
нің
Gen
палазыбыс
1
палас
палас
ыбыс
1pos.pl
2
палас
палас
ы
3pos
быс
1pl
3
пала
ребёнок
зы
3pos
быс
1pl
4
пала
ребёнок
зыбыс
1pl.dial
чирöк
1
чир
земля
і
3pos
ӧк
Ass
2
чі
есть
ер
Fut₂
і
3pos
ӧк
Ass
3
чир
земля
ӧк
Ass
4
чі
есть
ер
Fut₂
ӧк
Ass
піске
1
піс
шило
ке
Dat
2
піс
мы
ке
Dat
полызар
1
полыс
помогать
ар
Fut₂
2
пол
каменный пол
ы
3pos
зар
2pl
Мы – дети земли, земля же нам поможет.
Чайаан, Син кÿстігзің, кÿс пир минің чоныма,
Чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
Син
1
син
мера
2
син
пора
3
син
ты
4
син
убывать
кÿстігзің
1
кӱстіг
сильный
зің
2sg
2
кӱс
сила
тіг
Comit
зің
2sg
3
кӱс
осень
тіг
Comit
зің
2sg
4
кӱс
склонный
тіг
Comit
зің
2sg
кÿс
1
кӱс
рыть землю носом
2
кӱс
сила
3
кӱс
осень
4
кӱс
склонный
пир
пир
давать
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
чоныма
чон
народ
ым
1pos.sg
а
Dat
Творец, Ты сильный, дай силы моему народу,
Чайаан, Син илбексің, сағызы илбек ползын чонымның,
Чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
Син
1
син
мера
2
син
пора
3
син
ты
4
син
убывать
илбексің
илбек
обильный
сің
2sg
сағызы
1
сағыс
ум
ы
3pos
2
сағыс
жевательная сера
ы
3pos
илбек
илбек
обильный
ползын
пол
быть
зын
Imp.3
чонымның
чон
народ
ым
1pos.sg
ның
Gen
Творец, Ты великий, пусть будут великими мысли моего народа,
Чайаан, Син алғымзың, алғым сағыс пир чоныма,
Чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
Син
1
син
мера
2
син
пора
3
син
ты
4
син
убывать
алғымзың
алғым
широкий
зың
2sg
алғым
алғым
широкий
сағыс
1
сағыс
ум
2
сағыс
жевательная сера
пир
пир
давать
чоныма
чон
народ
ым
1pos.sg
а
Dat
Творец, Ты великодушный, добрые мысли дай моему народу,
Чайаан, Син полыспаза, кем полызар палаңа.
Чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
Син
1
син
мера
2
син
пора
3
син
ты
4
син
убывать
полыспаза
полыс
помогать
па
Neg
за
Cond
кем
кем
кто
полызар
1
полыс
помогать
ар
Fut₂
2
пол
каменный пол
ы
3pos
зар
2pl
палаңа
1
палаң
блеск
ға
Dat
2
пала
ребёнок
ң
2pos.sg
а
Dat
Творец, Ты не поможешь, кто же поможет дитя Твоему.
Öбекелерім, полызыңар, öбекелерім, алданыңар,
Öбекелерім
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
ім
1pos.sg
полызыңар
1
полыс
помощь
ыңар
2pos.pl
2
полыс
поведение
ыңар
2pos.pl
3
пол
каменный пол
ы
3pos
зыңар
2pl.dial
4
полыс
помогать
ыңар
Imp.2pl
öбекелерім
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
ім
1pos.sg
алданыңар
алдан
умолять
ыңар
Imp.2pl
Предки, помогите, предки, умоляйте,
Сурыныңар чон ÿчÿн, сурыныңар тöл ÿчÿн,
Сурыныңар
сурын
отпрашиваться
ыңар
Imp.2pl
чон
чон
народ
ÿчÿн
ӱчӱн
ради
сурыныңар
сурын
отпрашиваться
ыңар
Imp.2pl
тöл
тӧл
поколение
ÿчÿн
ӱчӱн
ради
Просите за народ, просите за потомков,
Хазых тöл ползын минің чонымның,
Хазых
1
хазых
бабка
2
хазых
здоровье
3
хазых
ложка
тöл
тӧл
поколение
ползын
пол
быть
зын
Imp.3
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
чонымның
чон
народ
ым
1pos.sg
ның
Gen
Пусть будет здоровое потомство у моего народа,
Кÿстіг тöл ползын минің чонымның.
Кÿстіг
1
кӱстіг
сильный
2
кӱс
сила
тіг
Comit
3
кӱс
осень
тіг
Comit
4
кӱс
склонный
тіг
Comit
тöл
тӧл
поколение
ползын
пол
быть
зын
Imp.3
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
чонымның
чон
народ
ым
1pos.sg
ның
Gen
Пусть будет сильное потомство у моего народа.
Сурынчам чирімнең, сурынчам öбекелердең,
Сурынчам
сурын
отпрашиваться
ча
Pres
м
1sg.mix
чирімнең
1
чир
земля
ім
1pos.sg
нең
Instr
2
чі
есть
ер
Fut₂
ім
1pos.sg
нең
Instr
3
чир
земля
ім
1pos.sg
нең
Abl
4
чі
есть
ер
Fut₂
ім
1pos.sg
нең
Abl
сурынчам
сурын
отпрашиваться
ча
Pres
м
1sg.mix
öбекелердең
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
дең
Abl
Прошу у земли, прошу у предков,
Полызыңар минің чоныма,
Полызыңар
1
полыс
помощь
ыңар
2pos.pl
2
полыс
поведение
ыңар
2pos.pl
3
пол
каменный пол
ы
3pos
зыңар
2pl.dial
4
полыс
помогать
ыңар
Imp.2pl
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
чоныма
чон
народ
ым
1pos.sg
а
Dat
Помогите моему народу,
Кÿс хозыңар чоныма,
Кÿс
1
кӱс
рыть землю носом
2
кӱс
сила
3
кӱс
осень
4
кӱс
склонный
хозыңар
1
хос
пара
ыңар
2pos.pl
2
хос
добавлять
ыңар
Imp.2pl
3
хос
развестись
ыңар
Imp.2pl
чоныма
чон
народ
ым
1pos.sg
а
Dat
Прибавьте силы народу,
Пыробыс тастаңар, тастаңар.
Пыробыс
1
пыро
вина
быс
1pos.pl
2
пыро
вина
быс
1pl
тастаңар
1
тас
камень
таңар
Delib
2
тас
лысина
таңар
Delib
3
тас
наружность
таңар
Delib
4
тас
камень
таңар
Delib
5
таста
бросаться
ңар
Imp.2pl
6
таста
бросать
ңар
Imp.2pl
тастаңар
1
тас
камень
таңар
Delib
2
тас
лысина
таңар
Delib
3
тас
наружность
таңар
Delib
4
тас
камень
таңар
Delib
5
таста
бросаться
ңар
Imp.2pl
6
таста
бросать
ңар
Imp.2pl
Отпустите грехи, отпустите.
Іди алданған соонда, ипчі кізінің чÿреенде ап-амыр пол партыр, че ол амырны кізі чооғы сайбаптыр: «Ниме мында итчезер?
Іди
1
іди
так
2
іде
указывать пальцем на кладбище
е
Conv.a
алданған
алдан
умолять
ған
Past₂
соонда
1
соонда
после
2
соң
зад
ы
3pos
нда
Loc
3
соң
после
ы
3pos
нда
Loc
4
соң
звяк
ы
3pos
нда
Loc
5
соғ
жар
ы
3pos
нда
Loc
ипчі
ипчі
женщина
кізінің
1
кізі
человек
нің
Gen
2
кіс
соболь
і
3pos
нің
Gen
чÿреенде
ап
ап
учёт
амыр
амыр
мир
пол
1
пол
каменный пол
2
пол
быть
партыр
пар
идти
тыр
Indir
че
1
че
ну
2
че
но
ол
ол
он
амырны
амыр
мир
ны
Acc
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
чооғы
чоох
разговор
ы
3pos
сайбаптыр
сайба
нарушать
п
Conv.p
тыр
Indir
Ниме
ниме
что
мында
мында
этот.Loc
итчезер
1
ит
делать
че
Hab₁
зер
2pl
2
ит
мясо
че
Prol
зер
2pl
3
ит
тело
че
Prol
зер
2pl
4
ит
собака
че
Prol
зер
2pl
5
ит
омут
че
Prol
зер
2pl
6
ит
делать
че
Pres
зер
2pl.mix
7
ит
делать
че
Hab₁
зер
2pl.mix
После такого моления, в сердце женщины стало спокойно, но это спокойствие нарушил голос человека: «Что здесь делаете?
Пу хазна хайраллапчатхан чир.
Пу
пу
этот
хазна
хазна
государство
хайраллапчатхан
хайралла
беречь
п
Conv.p
чат
Dur
хан
Past₂
чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
Это место, охраняемая государством (заповедник).
Сірер закон сайбапчазар».
Сірер
сірер
вы
закон
закон
закон
сайбапчазар
сайба
нарушать
п
Conv.p
ча
Pres
зар
2pl.mix
Вы нарушаете закон.
Майра алаң ас партыр:
Майра
алаң
1
алаң
растерянный
2
ала
пегий
ң
2pos.sg
3
ал
брать
аң
Imp.1.Incl
ас
1
ас
превышать
2
ас
блуждать
3
ас
открывать
4
ас
терять
5
ас
ласка
6
ас
хлеб
7
ас
голод
8
ас
спина
9
ас
мало
партыр
пар
идти
тыр
Indir
Майра растерялась.
«Ноға? Пу минің чирім нимес пе?
Ноға
ноға
почему
Пу
пу
этот
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
чирім
1
чир
земля
ім
1pos.sg
2
чі
есть
ер
Fut₂
ім
1pos.sg
нимес
нимес
не
пе
пе
Q
«Почему? Разве это не моя земля?
Мында чуртабаан ма минің öбекелерім?
Мында
мында
этот.Loc
чуртабаан
чурта
жить
ба
Neg
ған
Past₂
ма
1
ма
Q
2
ма
на!
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
öбекелерім
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
ім
1pos.sg
Разве мои предки не здесь жили?
Ноға андағ сурығнаң айланча минзер пу пасха омалығ кізі?
Ноға
ноға
почему
андағ
андағ
такой
сурығнаң
сурығ
вопрос
наң
Instr
айланча
айлан
вращаться
ча
Pres
минзер
1
минзер
ко мне
2
мин
я
зер
All
3
мин
я
зер
2pl
пу
пу
этот
пасха
1
пасха
молоток
2
пасха
другой
3
пас
голова
ха
Dat
омалығ
1
омалығ
похожий
2
ома
черты лица
лығ
Comit
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
Почему с таким вопросом обращается ко мне человек другой национальности?»
Ол-пу сöснең алысхан соонда, олар тіл пілістірлер.
Ол
ол
он
пу
пу
этот
сöснең
сӧс
слово
нең
Instr
алысхан
1
алыс
меняться
хан
Past₂
2
алыс
брать друг у друга
хан
Past₂
соонда
1
соонда
после
2
соң
зад
ы
3pos
нда
Loc
3
соң
после
ы
3pos
нда
Loc
4
соң
звяк
ы
3pos
нда
Loc
5
соғ
жар
ы
3pos
нда
Loc
олар
олар
они
тіл
1
тіл
язык
2
тіл
раздирать
пілістірлер
піліс
понимать друг друга
тір
Indir
лер
PredPl
Обменявшись некоторыми словами, они поняли друг друга.
Че ипчі кізінің істінде пазох ла аның чÿрее-паарын хайылдырчатхан öрт пулғалып кöй сыхтыр.
Че
1
че
ну
2
че
но
ипчі
ипчі
женщина
кізінің
1
кізі
человек
нің
Gen
2
кіс
соболь
і
3pos
нің
Gen
істінде
пазох
1
пазох
опять
2
пас
голова
ы
3pos
ох
Ass
3
пас
шагать
а
Conv.a
ох
Ass
4
пас
давить
а
Conv.a
ох
Ass
5
пас
писать
а
Conv.a
ох
Ass
6
пас
замыкать
а
Conv.a
ох
Ass
7
пас
застать
а
Conv.a
ох
Ass
8
пас
шагать
ох
Ass
9
пас
давить
ох
Ass
10
пас
писать
ох
Ass
11
пас
замыкать
ох
Ass
12
пас
застать
ох
Ass
13
пас
голова
ох
Ass
ла
ла
лишь
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
чÿрее
паарын
1
паар
печень
ы
3pos
н
Acc₂
2
паар
лицевая сторона шубы
ы
3pos
н
Acc₂
3
паар
пара
ы
3pos
н
Acc₂
4
паар
зябь
ы
3pos
н
Acc₂
хайылдырчатхан
хайылдыр
оттаять
чат
Dur
хан
Past₂
öрт
ӧрт
пожар
пулғалып
пулғал
быть размешанным
ып
Conv.p
кöй
кӧй
гореть
сыхтыр
1
сых
выходить
тыр
Indir
2
сых
выдавливать
тыр
Indir
3
сых
влага
тыр
Foc
Но в внутри женщины опять загорелся огонь смятения, растопляющий ее сердце-печень.
«Чох-чох, андағ полбасха кирек.
Чох
1
чох
бедный
2
чох
нет
чох
1
чох
бедный
2
чох
нет
андағ
андағ
такой
полбасха
пол
быть
бас
Neg.Fut
ха
Dat
кирек
1
кирек
дело
2
кирек
поминки
3
кирек
нужный
«Нет-нет, так не должно быть.
Ноға мегее минің öбекелерімнің чирінҷе пас чöрерге кемнең-де сурынарға кирек?
Ноға
ноға
почему
мегее
мегее
я.Dat
минің
1
минің
я.Gen
2
мин
я
ің
2pos.sg
öбекелерімнің
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
ім
1pos.sg
нің
Gen
чирінҷе
1
чир
земля
і
3pos
нӌе
Prol
2
чі
есть
ер
Fut₂
і
3pos
нӌе
Prol
пас
1
пас
шагать
2
пас
давить
3
пас
писать
4
пас
замыкать
5
пас
застать
6
пас
голова
чöрерге
чӧр
передвигаться
ер
Fut₂
ге
Dat
кемнең
1
кем
кто
нең
Instr
2
кем
кто
нең
Abl
де
сурынарға
сурын
отпрашиваться
ар
Fut₂
ға
Dat
кирек
1
кирек
дело
2
кирек
поминки
3
кирек
нужный
Почему мне надо у кого-то спрашивать (разрешения) ходить по земле моих предков?
Чир ол чонға нимес пе?
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
ол
ол
он
чонға
чон
народ
ға
Dat
нимес
нимес
не
пе
пе
Q
Разве земля - она не для народа?
Й-уу, Чайааным, полыс пир мегее пу нимені піліп аларға».
Й
уу
1
уғ
мять
а
Conv.a
2
уғ
выцветать
а
Conv.a
Чайааным
1
чайаан
создатель
ым
1pos.sg
2
чайа
создавать
ған
Past₂
ым
1pos.sg
полыс
1
полыс
помогать
2
полыс
помощь
3
полыс
поведение
пир
пир
давать
мегее
мегее
я.Dat
пу
пу
этот
нимені
ниме
что
ні
Acc
піліп
піл
знать
іп
Conv.p
аларға
1
алар
вычитание
ға
Dat
2
ал
брать
ар
Fut₂
ға
Dat
О-ох, Творец мой, помоги мне понять это».
Андағ сағыстарға абылаттырып, Майра Иней таға читтір.
Андағ
андағ
такой
сағыстарға
1
сағыс
ум
тар
Pl₂
ға
Dat
2
сағыс
жевательная сера
тар
Pl₂
ға
Dat
абылаттырып
абылаттыр
заставлять окружать
ып
Conv.p
Майра
Иней
иней
старуха
таға
тағ
гора
ға
Dat
читтір
1
чит
достигать
тір
Indir
2
чит
вести в поводу
тір
Indir
Подвергаясь нападкам таких мыслей, Майра дошла до горы Иней.
Иней тағның идегінде турып, инейнең хада чооғын піди пастаптыр:
Иней
иней
старуха
тағның
тағ
гора
ның
Gen
идегінде
идек
подол
і
3pos
нде
Loc
турып
тур
стоять
ып
Conv.p
инейнең
иней
старуха
нең
Instr
хада
1
хада
вместе
2
хат
примешивать
а
Conv.a
чооғын
чоох
разговор
ы
3pos
н
Acc₂
піди
1
піди
так
2
піде
пачкать
е
Conv.a
пастаптыр
1
паста
приступать
п
Conv.p
тыр
Indir
2
пастап
сначала
тыр
Foc
Встав у подножия горы Иней, начала разговор с иней (бабушкой) она так:
– Ууҷа, иней, öрекен,
Ууҷа
ууӌа
бабушка
иней
иней
старуха
öрекен
ӧрекен
старушка.
– Ууча, иней, орекен,
Хайди айланим мин синзер.
Хайди
хайди
как
айланим
айлан
вращаться
им
Imp.1sg
мин
мин
я
синзер
1
син
мера
зер
All
2
син
пора
зер
All
3
син
ты
зер
All
4
син
мера
зер
2pl
5
син
пора
зер
2pl
6
син
ты
зер
2pl
Как мне обратиться к тебе.
Пастағызын килдім.
Пастағызын
1
пастағызын
во
2
пастағы
первый
зы
3pos
н
Acc₂
3
пас
голова
та
Loc
хы
Attr
зы
3pos
н
Acc₂
килдім
кил
приходить
ді
RPast
м
1sg.br
Впервые пришла.
Тамырыбыс пілерге полыс пир.
Тамырыбыс
1
тамыр
кровеносный сосуд
ыбыс
1pos.pl
2
тамыр
кровеносный сосуд
ы
3pos
быс
1pl
пілерге
піл
знать
ер
Fut₂
ге
Dat
полыс
1
полыс
помогать
2
полыс
помощь
3
полыс
поведение
пир
пир
давать
Помоги понять корни наши.
Иней мындағ нандырығ пиртір ипчі кізее:
Иней
иней
старуха
мындағ
мындағ
такой
нандырығ
нандырығ
ответ
пиртір
пир
давать
тір
Indir
ипчі
ипчі
женщина
кізее
кізі
человек
ге
Dat
Такой ответ дала Бабушка женщине:
– Тамыры чох ағас хуруп парча,
Тамыры
тамыр
кровеносный сосуд
ы
3pos
чох
1
чох
бедный
2
чох
нет
ағас
ағас
дерево
хуруп
хуру
сохнуть
п
Conv.p
парча
1
парча
парча
2
пар
идти
ча
Pres
– Дерево без корней засыхает,
Тамырын пілбеен чон хорап парча.
Тамырын
тамыр
кровеносный сосуд
ы
3pos
н
Acc₂
пілбеен
піл
знать
бе
Neg
ген
Past₂
чон
чон
народ
хорап
хора
уменьшаться
п
Conv.p
парча
1
парча
парча
2
пар
идти
ча
Pres
Народ, не знающий свои корни, гибнет.
Хорығыңар садығ итчеткен чоннаң,
Хорығыңар
хорых
бояться
ыңар
Imp.2pl
садығ
садығ
торговля
итчеткен
ит
делать
чет
Dur
кен
Past₂
чоннаң
1
чон
народ
наң
Instr
2
чон
народ
наң
Abl
Остерегайтесь людей торгующих,
Хыйа чöріңер олардаң:
Хыйа
1
хыйа
сворачивая
2
хыйа
в сторону
3
хый
резать
а
Conv.a
4
хый
свернуть
а
Conv.a
чöріңер
1
чӧрі
пола шубы
ңер
2pos.pl
2
чӧр
передвигаться
іңер
Imp.2pl
олардаң
олар
они
даң
Abl
Ходите в стороне от них:
Ахча прай нимені пулғапча,
Ахча
1
ахча
деньги
2
ах
течь
ча
Pres
3
ах
белый
ча
Prol
4
ах
мишень
ча
Prol
прай
прай
весь
нимені
ниме
что
ні
Acc
пулғапча
пулға
размешивать
п
Conv.p
ча
Pres
Деньги все мутят,
Ахча чонның кÿзін хоратча.
Ахча
1
ахча
деньги
2
ах
течь
ча
Pres
3
ах
белый
ча
Prol
4
ах
мишень
ча
Prol
чонның
чон
народ
ның
Gen
кÿзін
1
кӱс
сила
і
3pos
н
Acc₂
2
кӱс
осень
і
3pos
н
Acc₂
3
кӱс
склонный
і
3pos
н
Acc₂
хоратча
хорат
тратить
ча
Pres
Деньги губят силу народа.
Сурыныңар Тайааннаң,
Сурыныңар
сурын
отпрашиваться
ыңар
Imp.2pl
Тайааннаң
1
тайы
молиться духам гор
ған
Past₂
наң
Instr
2
тайы
молиться духам гор
ған
Past₂
наң
Abl
Просите у Творца,
Сурыныңар öбекелердең,
Сурыныңар
сурын
отпрашиваться
ыңар
Imp.2pl
öбекелердең
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
дең
Abl
Просите у предков.
Айланыңар тамырларыңзар,
Айланыңар
айлан
вращаться
ыңар
Imp.2pl
тамырларыңзар
1
тамыр
кровеносный сосуд
лар
Pl₂
ың
2pos.sg
зар
All
2
тамыр
кровеносный сосуд
лар
Pl₂
ың
2pos.sg
зар
2pl
Возвращайтесь к корням своим,
Кÿс хозылар тöлге.
Кÿс
1
кӱс
рыть землю носом
2
кӱс
сила
3
кӱс
осень
4
кӱс
склонный
хозылар
1
хозыл
прибавляться
ар
Fut₂
2
хос
пара
ы
3pos
лар
PredPl
тöлге
тӧл
поколение
ге
Dat
Сила будет у потомков.
Улуғлаңар öбекелеріңні,
Улуғлаңар
1
улуғла
уважать
ңар
Imp.2pl
2
улу
выть
хла
Distr
ңар
Imp.2pl
öбекелеріңні
ӧбеке
предок
лер
Pl₂
ің
2pos.sg
ні
Acc₁
Почитайте своих предков,
Сағыс-кöгіс хозылар чонға.
Сағыс
1
сағыс
ум
2
сағыс
жевательная сера
кöгіс
1
кӧгіс
подражать
2
кӧгіс
грудь
3
кӧгіс
крик
4
кӧгіс
грудь
хозылар
1
хозыл
прибавляться
ар
Fut₂
2
хос
пара
ы
3pos
лар
PredPl
чонға
чон
народ
ға
Dat
Мудрости прибавится народу.
Сайбағ иткені пір кізінің
Сайбағ
сайбағ
раздор
иткені
ит
делать
кен
Past₂
і
3pos
пір
пір
один
кізінің
1
кізі
человек
нің
Gen
2
кіс
соболь
і
3pos
нің
Gen
Если сделает плохое один человек,
Прай родты пыролаттырча.
Прай
прай
весь
родты
пыролаттырча
Весь его род отвечает.
Сайбағ иткені пір сööктің
Сайбағ
сайбағ
раздор
иткені
ит
делать
кен
Past₂
і
3pos
пір
пір
один
сööктің
1
сӧӧк
кость
тің
Gen
2
сӧӧк
сёок
тің
Gen
3
сӧӧк
продолговатый
тің
Gen
Если сделает плохое один род,
Прай чонға теелче.
Прай
прай
весь
чонға
чон
народ
ға
Dat
теелче
теел
посещать
че
Pres
Всего народа касается.
Чонның иреезі улуғ,
Чонның
чон
народ
ның
Gen
иреезі
ирее
мучение
зі
3pos
улуғ
улуғ
большой
Страдания народа велики,
Полызам сілерге мин.
Полызам
полыс
помогать
а
Fut₁
м
1sg.mix
сілерге
сілер
вы
ге
Dat
мин
мин
я
Буду помогать я вам.
Киліңер минзер часхыда,
Киліңер
кил
приходить
іңер
Imp.2pl
минзер
1
минзер
ко мне
2
мин
я
зер
All
3
мин
я
зер
2pl
часхыда
1
часхыда
весной
2
часхы
весна
да
Loc
Приходите ко мне весной,
Киліңер минзер кÿскÿде.
Киліңер
кил
приходить
іңер
Imp.2pl
минзер
1
минзер
ко мне
2
мин
я
зер
All
3
мин
я
зер
2pl
кÿскÿде
1
кӱскӱде
осенью
2
кӱскӱ
осень
де
Loc
Приходите ко мне осенью.
Пу тустарда чонның хуйағы пиктелче,
Пу
пу
этот
тустарда
1
тус
соль
тар
Pl₂
да
Loc
2
тус
время
тар
Pl₂
да
Loc
3
тус
напротив
тар
Pl₂
да
Loc
чонның
чон
народ
ның
Gen
хуйағы
1
хуйах
куйак
ы
3pos
2
хуйах
интуиция
ы
3pos
пиктелче
пиктел
быть закрытым
че
Pres
В это время укрепляется защита народа,
Чонға кÿс хозылар.
Чонға
чон
народ
ға
Dat
кÿс
1
кӱс
рыть землю носом
2
кӱс
сила
3
кӱс
осень
4
кӱс
склонный
хозылар
1
хозыл
прибавляться
ар
Fut₂
2
хос
пара
ы
3pos
лар
PredPl
Народу будет даваться сила.
Оол-хыстарға чöп пиріңер:
Оол
оол
парень
хыстарға
1
хыс
девушка
тар
Pl₂
ға
Dat
2
хыс
зима
тар
Pl₂
ға
Dat
чöп
1
чӧп
совет
2
чӧп
как раз
пиріңер
пир
давать
іңер
Imp.2pl
Сына-дочерям советуйте:
Хоных тöстирде, іҷе-пабадаң сурынып, алғадып, тöстезіннер;
Хоных
хоных
ночлег
тöстирде
1
тӧсте
хватать за грудки
ер
Fut₂
де
Loc
2
тӧсте
основывать
ер
Fut₂
де
Loc
3
тӧсте
подниматься
ер
Fut₂
де
Loc
іҷе
1
іӌе
мать
2
іч
пить
е
Conv.a
пабадаң
паба
отец
даң
Abl
сурынып
сурын
отпрашиваться
ып
Conv.p
алғадып
тöстезіннер
1
тӧсте
хватать за грудки
зін
Imp.3
нер
PredPl
2
тӧсте
основывать
зін
Imp.3
нер
PredPl
3
тӧсте
подниматься
зін
Imp.3
нер
PredPl
Пусть вступают в брак, благословение взяв у родителей,
Сöбіре пик ползын тіп, миннең сурынзыннар.
Сöбіре
сӧбіре
семья
пик
пик
крепкий
ползын
пол
быть
зын
Imp.3
тіп
ті
сказать
п
Conv.p
миннең
1
миннең
от меня
2
миннең
мной
3
мин
я
нең
Instr
4
мин
я
нең
Abl
сурынзыннар
сурын
отпрашиваться
зын
Imp.3
нар
PredPl
Чтобы семья была крепкой, пусть просят у меня.
Алғаңар палаларны,
Алғаңар
палаларны
пала
ребёнок
лар
Pl₂
ны
Acc
Благословляйте детей,
Алғаңар хоныхтарын,
Алғаңар
хоныхтарын
хоных
ночлег
тар
Pl₂
ы
3pos
н
Acc₂
Благословляйте их брак,
Хомай сағыс, сöс палаа теертпеңер:
Хомай
хомай
плохой
сағыс
1
сағыс
ум
2
сағыс
жевательная сера
сöс
1
сӧс
слово
2
сӧс
бодать
палаа
1
палаң
блеск
ы
3pos
2
пала
ребёнок
ға
Dat
теертпеңер
теерт
задевать
пе
Neg
ңер
Imp.2pl
Плохие мысли, слова до детей не допускайте:
Чоллары андар азылча.
Чоллары
чол
путь
лар
Pl₂
ы
3pos
андар
1
андар
тот.All
2
андар
туда
азылча
азыл
открываться
ча
Pres
Дорога будет открываться туда.
Чахсыдаң артых ниме чоғыл,
Чахсыдаң
чахсы
добро
даң
Abl
артых
артых
излишек
ниме
ниме
что
чоғыл
чоғыл
нет
Дороже добра нет ничего,
Чахсыдаң артых кÿс чоғыл.
Чахсыдаң
чахсы
добро
даң
Abl
артых
артых
излишек
кÿс
1
кӱс
рыть землю носом
2
кӱс
сила
3
кӱс
осень
4
кӱс
склонный
чоғыл
чоғыл
нет
Сильнее добра нет силы.
Киліңер минзер кÿскÿзін,
Киліңер
кил
приходить
іңер
Imp.2pl
минзер
1
минзер
ко мне
2
мин
я
зер
All
3
мин
я
зер
2pl
кÿскÿзін
1
кӱскӱзін
осенью
2
кӱскӱс
ленок
і
3pos
н
Acc₂
3
кӱскӱ
осень
зі
3pos
н
Acc₂
Приходите ко мне весной,
Орай чöрбеңер…
Орай
1
орай
поздний
2
орай
колыбель
чöрбеңер
1
чӧрбе
шить петельками
ңер
Imp.2pl
2
чӧр
передвигаться
бе
Neg
ңер
Imp.2pl
Поздно не ходите…
Аннаң андар ипчі кізі Ах тассар чорых тутча (пу ызых чирлернің аразы ырах нимес, ипчі кізі оларны чарым час аразына ла тобырыбысча).
Аннаң
1
аннаң
тот.Abl
2
аннаң
оттуда
3
аннаң
тот.Instr
андар
1
андар
тот.All
2
андар
туда
ипчі
ипчі
женщина
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
Ах
1
ах
течь
2
ах
белый
3
ах
мишень
тассар
1
тас
камень
сар
All
2
тас
лысина
сар
All
3
тас
наружность
сар
All
4
тас
камень
сар
All
5
тас
камень
сар
2pl
6
тас
лысина
сар
2pl
7
тас
наружность
сар
2pl
8
тас
камень
сар
2pl
чорых
1
чорых
поездка
2
чорых
болезнь
3
чорых
рысь
тутча
1
тут
держать
ча
Pres
2
тут
точить
ча
Pres
3
тут
кусать
ча
Pres
4
тут
недоставать
ча
Pres
(
пу
пу
этот
ызых
1
ызых
подветренное место
2
ызых
священный
чирлернің
1
чир
земля
лер
Pl₂
нің
Gen
2
чі
есть
ер
Fut₂
лер
Pl₂
нің
Gen
аразы
1
аразы
промежуток
2
ара
промежуток
зы
3pos
3
ара
двойня
зы
3pos
4
ара
самый
зы
3pos
ырах
ырах
даль
нимес
нимес
не
ипчі
ипчі
женщина
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
оларны
олар
они
ны
Acc
чарым
1
чарым
половина
2
чар
берег
ым
1pos.sg
час
1
час
вылечивать
2
час
расстилать
3
час
ошибаться
4
час
настраивать
5
час
слеза
6
час
возраст
7
час
час
8
час
молодой
9
час
сырой
10
час
весной
аразына
1
ара
промежуток
зы
3pos
на
Dat
2
ара
двойня
зы
3pos
на
Dat
3
ара
самый
зы
3pos
на
Dat
ла
ла
лишь
тобырыбысча
тобыр
проникать
ыбыс
Perf
ча
Pres
).
Дальше женщина держит путь к Ах тас (расстояние между этими святыми местами недалекое, женщина его проходит за полчаса).
Іди Ах тассар чағдапчатханда, Майра изі чохтаныбыстыр, че, андағ даа полза, парҷаан на парча.
Іди
1
іди
так
2
іде
указывать пальцем на кладбище
е
Conv.a
Ах
1
ах
течь
2
ах
белый
3
ах
мишень
тассар
1
тас
камень
сар
All
2
тас
лысина
сар
All
3
тас
наружность
сар
All
4
тас
камень
сар
All
5
тас
камень
сар
2pl
6
тас
лысина
сар
2pl
7
тас
наружность
сар
2pl
8
тас
камень
сар
2pl
чағдапчатханда
чағда
приближаться
п
Conv.p
чат
Dur
хан
Past₂
да
Loc
Майра
изі
1
изі
неудобный
2
ис
имущество
і
3pos
3
ис
материя
і
3pos
4
ис
ум
і
3pos
5
ис
выделка
і
3pos
6
ис
самка
і
3pos
7
ис
удобство
і
3pos
чохтаныбыстыр
че
1
че
ну
2
че
но
андағ
андағ
такой
даа
даа
Add
полза
пол
быть
за
Cond
парҷаан
пар
идти
ӌаң
Hab₂
ы
3pos
н
Acc₂
на
на
лишь
парча
1
парча
парча
2
пар
идти
ча
Pres
Так, приближаясь к Ах тас, Майра стала недомогать, но, хоть и так, продолжала идти.
Іди парчатханда, соонда кізі чооғы истілче.
Іди
1
іди
так
2
іде
указывать пальцем на кладбище
е
Conv.a
парчатханда
пар
идти
чат
Dur
хан
Past₂
да
Loc
соонда
1
соонда
после
2
соң
зад
ы
3pos
нда
Loc
3
соң
после
ы
3pos
нда
Loc
4
соң
звяк
ы
3pos
нда
Loc
5
соғ
жар
ы
3pos
нда
Loc
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
чооғы
чоох
разговор
ы
3pos
истілче
истіл
слышаться
че
Pres
Когда она так шла, позади послышалась человеческая речь.
Айланып кöрзе, суғ кизіре пöзік тағда Апсахтың омазы аның хараан тартча.
Айланып
айлан
вращаться
ып
Conv.p
кöрзе
1
кӧр
видеть
зе
Cond
2
кӧр
смотреть
зе
Cond
суғ
1
суғ
вода
2
суғ
совокупность
3
суғ
совокупность
кизіре
1
кизіре
через
2
кизір
переводить
е
Conv.a
пöзік
пӧзік
высокий
тағда
тағ
гора
да
Loc
Апсахтың
апсах
старик
тың
Gen
омазы
1
омас
тупой
ы
3pos
2
ома
черты лица
зы
3pos
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
хараан
1
хара
всматриваться
ған
Past₂
2
хараң
соболь
ы
3pos
н
Acc₂
3
хараң
недошедшая шкура
ы
3pos
н
Acc₂
тартча
тарт
тянуть
ча
Pres
Когда, обернувшись, она смотрит, образ Апсаха на горе через речку притягивает ее взгляд.
Чоох андартын килчеткенін ипчі кізі сизін салған.
Чоох
1
чоох
разговор
2
чоң
упрёк
ох
Ass
андартын
андартын
оттуда
килчеткенін
кил
приходить
чет
Dur
кен
Past₂
і
3pos
н
Acc₂
ипчі
ипчі
женщина
кізі
1
кізі
человек
2
кіс
соболь
і
3pos
сизін
1
сизін
чувствовать
2
си
си
зі
3pos
н
Acc₂
салған
1
сал
класть
ған
Past₂
2
сал
сеять
ған
Past₂
Женщина заметила, что речь идет оттуда.
Апсах мындағ ниме чоохтап пиртір Майраа:
Апсах
апсах
старик
мындағ
мындағ
такой
ниме
ниме
что
чоохтап
чоохта
говорить
п