Электронный корпус хакасского языка

ААРЛЫҒ ХЫҒЫРЫҒҶЫ!
ААРЛЫҒ
1
аарлығ
дорогой
2
аарлығ
имеющий пчёл
3
аар
пчела
лығ
Comit
4
аар
тяжелый
лығ
Comit
5
аар
дальше
лығ
Comit
ХЫҒЫРЫҒҶЫ
хығырығӌы
читатель
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Синің холыңда уғаа чапсых чыынды.
Синің
1
синің
ты.Gen
2
син
мера
ің
2pos.sg
3
син
пора
ің
2pos.sg
4
син
ты
ің
2pos.sg
5
си
си
нің
Gen
холыңда
1
хол
рука
ың
2pos.sg
да
Loc
2
хол
долина
ың
2pos.sg
да
Loc
уғаа
1
уғаа
Magn
2
уғу
жерди
ға
Dat
чапсых
чапсых
лакомый
чыынды
1
чыынды
запас
2
чыын
копить
ды
RPast
В твоих руках интересный сборник.
Ол чыындыда чӱректең, паардаң сыххан сағыссырастар, ачырғастар, кöстеглер.
Ол
ол
он
чыындыда
чыынды
запас
да
Loc
чӱректең
чӱрек
сердце
тең
Abl
паардаң
1
паар
печень
даң
Abl
2
паар
лицевая сторона шубы
даң
Abl
3
паар
пара
даң
Abl
4
паар
зябь
даң
Abl
сыххан
1
сых
выходить
хан
Past₂
2
сых
выдавливать
хан
Past₂
сағыссырастар
1
сағыссырас
забота
тар
Pl₂
2
сағыссырас
забота
тар
PredPl
ачырғастар
1
ачырғас
досада
тар
Pl₂
2
ачырғас
досада
тар
PredPl
кöстеглер
1
кӧстег
наводка
лер
Pl₂
2
кӧстег
наводка
лер
PredPl
3
кӧс
глаз
тег
Comp
лер
PredPl
4
кӧс
уголь
тег
Comp
лер
PredPl
5
кӧс
кочёвка
тег
Comp
лер
PredPl
6
кӧс
лог
тег
Comp
лер
PredPl
В этом сборнике мысли, боль, направления, которые исходят от сердца.
Хаҷанох ууҷаларның чöптерін ундудып, чідіріп, оларнаң палғалыс öзіп, нинҷе-нинҷе тöл öс парған.
Хаҷанох
1
хаӌанох
давно
2
хаӌан
когда
ы
3pos
ох
Ass
3
хаӌан
куражиться
а
Conv.a
ох
Ass
4
хаӌан
куражиться
ох
Ass
5
хаӌан
когда
ох
Ass
ууҷаларның
ууӌа
бабушка
лар
Pl₂
ның
Gen
чöптерін
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
ундудып
ундут
забывать
ып
Conv.p
чідіріп
чідір
терять
іп
Conv.p
оларнаң
олар
они
наң
Instr
палғалыс
1
палғалыс
связываться друг с другом
2
палғалыс
связь
öзіп
ӧс
расти
іп
Conv.p
нинҷе
нинӌе
сколько
нинҷе
нинӌе
сколько
тöл
тӧл
поколение
öс
1
ӧс
расти
2
ӧс
месть
3
ӧс
сам
парған
пар
идти
ған
Past₂
Выросло несколько поколений, забывших советы бабушки, потерявших их, потерявших связь с ними.
Че амды пу чыындыда чыылған Уклинча ууҷаның чöптерін, хығырарзар, анда аның аарлазын, ағырсынызын, піске киртінізін табарзар.
Че
1
че
ну
2
че
но
амды
амды
теперь
пу
пу
этот
чыындыда
чыынды
запас
да
Loc
чыылған
чыыл
собираться
ған
Past₂
Уклинча
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чöптерін
1
чӧп
совет
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
2
чӧп
как раз
тер
Pl₂
і
3pos
н
Acc₂
хығырарзар
1
хығыр
звать
ар
Fut₂
зар
All
2
хығыр
читать
ар
Fut₂
зар
All
3
хығыр
звать
ар
Fut₂
зар
2pl
4
хығыр
читать
ар
Fut₂
зар
2pl
анда
1
анда
тот.Loc
2
анда
там
аның
1
аның
тот.Gen
2
аны
степь
ң
2pos.sg
аарлазын
1
аарлас
уважение
ы
3pos
н
Acc₂
2
аарла
уважать
зын
Imp.3
ағырсынызын
ағырсыныс
недомогание
ы
3pos
н
Acc₂
піске
1
піс
шило
ке
Dat
2
піс
мы
ке
Dat
киртінізін
киртініс
надежда
і
3pos
н
Acc₂
табарзар
1
тап
находить
ар
Fut₂
зар
All
2
тап
выбирать
ар
Fut₂
зар
All
3
тап
находить
ар
Fut₂
зар
2pl
4
тап
выбирать
ар
Fut₂
зар
2pl
А теперь в этом сборнике вы будете читать советы бабушки Уклинчи, в нем найдете ее уважение, боль, веру в нас.
Лариса Ильинична, ӱгретчі, учебниктернің авторы, тілҷі, іҷе, ööре, прай чÿреенең ағырсымнығ сурығларны Уклинча ууҷаның чоохтары пастыра пістің чонға читірче, оларны кöдірче.
Лариса
Ильинична
ӱгретчі
ӱгретчі
учитель
учебниктернің
учебник
учебник
тер
Pl₂
нің
Gen
авторы
автор
автор
ы
3pos
тілҷі
тілӌі
языковед
іҷе
1
іӌе
мать
2
іч
пить
е
Conv.a
ööре
1
ӧӧре
приятельница
2
ӧӧре
вверх
прай
прай
весь
чÿреенең
ағырсымнығ
сурығларны
сурығ
вопрос
лар
Pl₂
ны
Acc
Уклинча
ууҷаның
ууӌа
бабушка
ның
Gen
чоохтары
1
чоохтар
разговоры
ы
3pos
2
чоох
разговор
тар
Pl₂
ы
3pos
пастыра
1
пастыра
через
2
пастыр
идти
а
Conv.a
3
пастыр
заставить давить
а
Conv.a
4
пастыр
заставить застать
а
Conv.a
5
пастыр
заставить закрыть
а
Conv.a
6
пастыр
быть застигнутым
а
Conv.a
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
чонға
чон
народ
ға
Dat
читірче
читір
доводить
че
Pres
оларны
олар
они
ны
Acc
кöдірче
кӧдір
поднимать
че
Pres
Лариса Ильинична, учитель, автор учебников, языковед, мать, подруга, поднимает, доносит до народа всем сердцем наболевшие вопросы через рассказы бабушки Уклинчи.
Полған на кізінің позының Худайға киртінізі, сағызы, öрінізі, ағырсынызы.
Полған
1
полған
имеющийся
2
пол
быть
ған
Past₂
на
на
лишь
кізінің
1
кізі
человек
нің
Gen
2
кіс
соболь
і
3pos
нің
Gen
позының
1
пос
краска
ы
3pos
ның
Gen
2
пос
рост
ы
3pos
ның
Gen
3
пос
пустой
ы
3pos
ның
Gen
4
пос
сам
ы
3pos
ның
Gen
5
пос
оберег
ы
3pos
ның
Gen
Худайға
худай
бог
ға
Dat
киртінізі
киртініс
надежда
і
3pos
сағызы
1
сағыс
ум
ы
3pos
2
сағыс
жевательная сера
ы
3pos
öрінізі
ӧрініс
радость
і
3pos
ағырсынызы
ағырсыныс
недомогание
ы
3pos
У каждого человека своя вера в Бога, свои мысли, радость, боль.
Че Чир-чайаан пістің пір ле, хайди аны ал халарға, хайраллап халарға, прай ла кізіні сағыссыратпинча.
Че
1
че
ну
2
че
но
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайаан
1
чайаан
создатель
2
чайа
создавать
ған
Past₂
3
чайаң
чертополох
ы
3pos
н
Acc₂
пістің
1
піс
шило
тің
Gen
2
піс
мы
тің
Gen
пір
пір
один
ле
ле
лишь
хайди
хайди
как
аны
1
аны
наживать
2
аны
степь
3
аны
тот.Acc
ал
1
ал
уговоры
2
ал
перёд
3
ал
сам
4
ал
перёд
5
ал
брать
халарға
хал
оставаться
ар
Fut₂
ға
Dat
хайраллап
хайралла
беречь
п
Conv.p
халарға
хал
оставаться
ар
Fut₂
ға
Dat
прай
прай
весь
ла
ла
лишь
кізіні
кізі
человек
ні
Acc
сағыссыратпинча
сағыссырат
заботить
пин
Conv.Neg
ча
Pres
Но Природа у нас одна, как ее сохранить, уберечь – не всех беспокоит.
Автор Чир-чайааннаң палғалыстығ кибірлерні, сағыстарны, итчең нимелерні чонға сығарча.
Автор
автор
автор
Чир
1
чир
земля
2
чир
Magn
3
чі
есть
ер
Fut₂
чайааннаң
1
чайаан
создатель
наң
Instr
2
чайа
создавать
ған
Past₂
наң